پیش از خلق دنیا خدا چه بود، آیا وجود خدا وابسته به دنیا نیست؟ عده زیادی بر این باورند که دنیا مخلوق خداست . صفات بیشماری را برای خدا بر می شمارند. از جمله خدا خالق-توانا-دانا-قادر-بی نیاز-و… . فضایی خالی را تصور می کنم که دنیا و زمان و مکان وجود نداشت.

پرسش: 

پیش از خلق دنیا خدا چه بود، آیا وجود خدا وابسته به دنیا نیست؟ عده زیادی بر این باورند که دنیا مخلوق خداست . صفات بیشماری را برای خدا بر می شمارند. از جمله خدا خالق-توانا-دانا-قادر-بی نیاز-و… . فضایی خالی را تصور می کنم که دنیا و زمان و مکان وجود نداشت.

پاسخ: 

اولاً: عالم دنیا که همین جهان طبیعت و عالم ماده است، نسبت به سایر عوالم هستی آفرینش، بسیار کوچک و ناچیز است، غیر از عالم دنیا عوالم فراطبیعی بسیار را خداوند خلق کرده است، به عنوان مثال همان چیزی را که پرسشگر محترم فضای خالی و بدون زمان و مکان نامیده، اگر وجود داشته باشد ، مخلوق خداوند است، اگر وجود نداشته باشد، عدم است و عدم هدف پرسشگر را تأمین نمی‌کند. بنابر این، خالقیت خداوند از رهگذر خلق سایر عوالم، نظیر عالم فرشتگان تحقق پیدا می‌کند . برای اثبات و ظهور خالقیت خداوند و یا به اصطلاح تجلی اسم خالق و مانند آن نیازی به عالم دنیا نیست . اگر به فرض عالم دنیا خلق نمی‌شد و به وجود نمی‌آمد ،آفرینش با ایجاد عوالم فراطبیعی و جهان مجردات و فرشتگان تحقق پیدا می‌کرد و وصف خالقیت خداوند ظاهر می‌گرید. دوم: خالقیت و خالق از صفات فعلی خداوند است . به اصطلاح از مقام فعل او انتزاع می‌شود، ولی صفات دیگر که در پرسش اشاره شده نظیر علم، قدرت، رحمت و مانند آن از صفات ذات است . به فرض خداوند عالم دنیا و حتی عوالم بالاتر از دنیا را نیز خلق نمی‌کرد، آن صفات را داشت چون از لازمه ذات خدا وجود صفات متعالی نظیر علم، قدرت، حیات و مانند آن است. سوم: با خلق دنیا صفت خالقیت خدا تجلی کرد و ظاهر شد، و گرنه قبل از خلقت دنیا نیز خداوند با ایجاد عالم فرشتگان خالق، کریم، رحیم، عادل و مانند آن بود و آن صفات جلوه‌گری داشته است. بنابر این، وجود خداوند و صفات متعالی آن وابسته به وجود دنیا نیست، بلکه دنیا وجودش وابسته به خداوند است.

ما به «پیش از خلق دنیا خدا چه بود، آیا وجود خدا وابسته به دنیا نیست؟ عده زیادی بر این باورند که دنیا مخلوق خداست . صفات بیشماری را برای خدا بر می شمارند. از جمله خدا خالق-توانا-دانا-قادر-بی نیاز-و… . فضایی خالی را تصور می کنم که دنیا و زمان و مکان وجود نداشت.» پاسخ دادیم.

دکمه بازگشت به بالا