آیا تغییر جنسیت جایز است؟

پرسش: 

آیا تغییر جنسیت جایز است؟

پاسخ: 

به نظر بعضی از فقها جایز نیست،1 و به فتوای بعض دیگر تغییر جنسیت ذاتاً خلاف شرع نیست، ولی باید از مقدمات مشروع استفاده شود، یعنی نظر به عورت و لمس آن لازم نیاید، مگر این که به حد ضرورت (همچون ضرورت مراجعه به طبیب) رسیده باشد، که در این صورت جایز است.2 1. گرم‌آبدشتی، علیرضا، احکام و استفتائات آیت الله محمد تقی بهجت، بی جا، بی تا، ص 52. 2. مکارم شیرازی، ناصر، استفتائات، قم: مدرسه امام امیر المومنین، ج 1، ص470، پرسش 542.

ما به «آیا تغییر جنسیت جایز است؟» پاسخ دادیم.

دکمه بازگشت به بالا