نماز باچادر مشکی

 نماز باچادر مشکی

نماز خواندن با چادر مشکی هیچ اشکالی ندارد و کراهتی که برای پوشیدن لباس سیاه گفته شده 3 مورد از این کراهت استثنا شده که یکی همین چادربرای خانم ها و عبا برای مردان است پوشیدن لباس سیاه، بویژه در نماز مکروه است. کفش، کسا (عبا، چادر و مانند آن) و عمامه از این حکم استثنا شده است. (مستمسک العروه، ج5، ص411)

دکمه بازگشت به بالا