لکه بینی وروزه

 لکه بینی وروزه

اگرلکه بینی قبل از شروع حیض باشد و قطع و وصل می شود و از داخل مجرا اتصال و استمرار ندارد حکم استحاضه را دارد و شخص باید طبق احکام استحاضه عمل کند و عبادات را انجام دهد و روزه اش صحیح است اما اگرلکه های کمرنگ یا زرد رنگ ادامه حیض قبل از پایان ده روز باشد،جزء حیض است و باید بعد از پاک شدن دوباره غسل حیض را انجام دهدید و روزه ی آن روز هم صحیح نیست.

دکمه بازگشت به بالا