مالک هدایای فرزند

 مالک هدایای فرزند

آنچه را برای بچه ها می دهند ملک بچه هاست و پدر می تواند مطابق مصلحت فرزندان خرج خود آنها در تحصیل و پوشاک و خوراک نماید والا باید به حساب آنها نگهداری کند و اما پولی که به پدر به بهانه بچه دار بودن می بخشند وامثال آن ملک پدر است .

دکمه بازگشت به بالا