نذرچله روزه وعذر زنان

 نذرچله روزه وعذر زنان

نذر چله روزه اشکال ندارد اگر نذر کرد و قرص خورد و عادت نشد که روزه صحیح است و اگر هم بشود عذر است که در مورد نذر مبطل نذر نیست. بعد از رفع عذر بقیه را بگیرد.

دکمه بازگشت به بالا