نشسته خواندن نماز قضا

 نشسته خواندن نماز قضا

نماز قضا دقیقا مانند نماز ادا است و همه شرایط آن را دارد. کسى که قادر به خواندن نماز به صورت ایستاده است نمى تواند نماز قضاى خود را نشسته بخواند ولی چنانچه قادر به خواندن نمازهای واجبش( ادا و قضا)، به صورت ایستاده نیست، می تواند به صورت نشسته بخواند.

دکمه بازگشت به بالا