فلسفه خمس -سهم سادات -تبعیض

 فلسفه خمس -سهم سادات -تبعیض

ازاینکه شما در مورد دین تحقیق میکنید کار خوبی است و در مسایل دینی سئوال دارید بسیار خوبست ولی اینکه قبل از سئوال کردن بعضی مسائل احکام دین رامورد هجمه قرار میدهید کار پسندیده ای نیست اگر شما میدانید که احکام الهی از جانب حکیم عادل توسط پیامبربر مردم نازل شده است وتوسط اهل بیت بر مردم توضیح داده شده است واین همه از مردم هم پذیرفته وقبول دارندوتابع می باشنددیگر دغدغه ای نیست اینکه فهم ما از درک انها قاصر است تقصیر ماست نه تقصیر دین، ودر رابطه با خمس هم باید بیشتر مطالعه نمایید وخمس هم مانند سایر واجبات مثل نمازو روزه و….واجب می باشدواسلام یک مجموعه کامل است ودر هرجا کوتاهی شود در نماز ویاخمس این تاثیر در همه اعمال انسان خواهد گذاشت .توجه به حکمت وفلسفه تشریع خمس و زکات در اسلام نشان میدهد که این حکم در راستای مصالح و منافع امت و جامعه اسلامی است. زیرا اسلام دین جامعی است و می خواهد سعادت دنیا و آخرت را تأمین نماید روشن می شود. در پرداخت خمس هرچند به صورت ظاهر چیزی ازمال کم می شود وفشار ظاهری به افراد وارد می گردد اماخمس دراسلام برای رشد وبرکت وپاکیزگی اموال است وبه تجربه نیز ثابت شده است؛ افرادی که سر سال دارند ودقیق خمس را به عنوان یک واجب الهی وبا قصد تقرب پرداخت می نماینداموال آنان روز به روز افزون شده زندگی اقتصادی ومعنوی آن ها رونقی خاص می یابد توضیح: اسلام به صورت یک مکتب صرفاً اخلاقی، یا فلسفی و اعتقادی ظهور نکرد، بلکه به عنوان یک آیین جامع (که تمام نیازمندیهای مادی و معنوی در آن پیش بینی شده است) پا به عرصه ظهور گذاشت و در تمام امور فردی و اجتماعی انسان ها دارای برنامه زندگی است. اسلام برای تأمین خوشبختی هر دو جهان، به پیروانش توصیه و دستورهایی داده است.حضرت باقر(ع) فرمود: از ما نیست کسی که آخرت را به خاطر دنیا یا دنیایش را به خاطر آخرت ترک نماید.یکی از برنامه هایی که مربوط به زندگی دنیا و سعادت و خوشبختی انسان ها در زندگی دنیوی و اخروی است، گردش پول در دست انسان ها است، نه انباشته شدن آن در دست عده ای. دین اسلام برای آن که ثروت ها تنها در دست عده ای انباشته نشود و گردش پول در جامعه، جریان صحیحی داشته باشد، مسئله زکات و خمس را واجب کرده است.از طرف دیگر اسلام از عصر پیامبر(ص) با تأسیس حکومت همراه بود و معلوم است که هر حکومتی نیاز به هزینه دارد. یکی از راه های تأمین هزینه در جامعه و حکومت اسلامی، پرداخت خمس و زکات است.از سوی دیگر شکی نیست که هر جامعه ای دارای افردی از کار افتاده، بیمار، یتیمان بی سرپرست، معلولان و امثال اینها می باشد که باید مورد حمایت قرار گیرند، به ویژه در حکومتی که توجه خاصی به حمایت از محرومان دارد. اداره حکومت و حمایت مالی از محرومان جامعه بدون پشتوانه مالی منظم و مطمئن سامان نمی پذیرد.به همین دلیل در اسلام خمس و زکات تشریع شد تا حکومت اسلامی از پشتوانه مالی برخوردار شده و نیازهای مادی جامعه را بر طرف نماید، با این تفاوت که خمس در اختیار رهبر حکومت اسلامی است و در موارد مورد نظر او خرج می شود، نیز برای سادات فقیر مصرف می شود، ولی زکات برای پرداخت حقوق کارمندان، هزینه زندگی فقرای غیر سیّد، مخارج جنگ، ساختن مراکز تبلیغی و دینی و کارهای عام المنفعه دیگر به کار گرفته می شود.به این نکته مهم توجه کنید همین که مردم ،عالمان ودانشمندان درطول تاریخ این حکم حکیمانه را قبول کرده اندنشان می دهد تبعیضی درکار نیست ونمی شود عده ای ازسرمایه های جامعه منتفع شوند وپولهای خودرا دربانکها بلوکه کنند وعده ای از فقر وتنگدستی جان بدهند وباید قانونی برای تعدیل این امور وضع شود تا امور فقرا هم اداره شودبیشتر دقت کنید اگر دنبال فهم علت هستید مطالعه کنید سوال کنید با اهل فکر وخبره درعلم صحبت کنید تبلیغ منفی نکنید که عاقبت خوشی ندارد وبعد پشیمان می شوید،بدانید که فقرائی که به هردلیل دچار فقر شده اند سهمی دراموال جامعه دارند بقول قران کریم« والذین فی اموالهم حق معلوم للسائل والمحروم»سوره معارج آیه 24و25 این حق باید به آنها داده شود واسلام درقالب قانونهائی اینها را تعبیه نموده است.دقت کنید

ممکن است این مطالب هم برای شما مفید باشد:

دکمه بازگشت به بالا