دلایل منع تعدد شوهر

 دلایل منع تعدد شوهر

دلیل منع تعدد شوهر براى زنان مى تواند امور زیر باشد:
1. تعدد شوهر خلاف طبیعت و فطرت زن است زیرا در طول تاریخ ملل دنیا به موارد بسیار کمى مى رسیم که رسم چند شوهرى در میان برخى از قبایل دنیا وجود داشته است. اما اکثر قریب به اتفاق مردم گذشته و امروز دنیا رسم چند شوهرى را به رسمیت نشناخته اند. دلیل این توافق جز این نیست که طبیعت و خاصیت زن توان تحمل چند شوهرى را ندارد.
2. چند شوهرى عامل اشتباه انساب است: اشکال عمده و اساسى چند شوهرى اشتباه انساب است در این نوع زناشویى رابطه فرزند یا پدر شخص نیست. ارتباط قطعى میان نسل گذشته و آینده خواسته و غریزه طبیعت بشر است. کمونیسم جنسى و نیز رسم چند شوهرى هم انحراف از غریزه و طبیعت عموم بشر است و هم انحراف از طبیعت و فطرت زن است. تحقیقات روان شناسى ثابت کرده است که زن بیش از مرد خواهان تک همسرى است.(1)
3. رسم چند شوهرى پاسخگوى نیاز جنسى مردان نیست نیاز جنسى قوى ترین نیاز بشرى است. اگر این نیاز به صورت درست و منطقى تأمین نشود باعث ایجاد اختلال در فکر و ذهن و رفتار انسان مى شود و نظام زندگى را مختل مى کند. بر این اساس یک زن قادر نیست پاسخگوى نیاز جنسى چند مرد باشد این رسم باعث مى شود مردان دچار بیمارى هاى شدید روانى گردد.
4. رسم چند شوهرى محبت برانداز و کینه زا است زیرا این رسم باعث مى شود که زن بر اساس عشق و محبت با شوهران خود در نیامیزد زیرا آمیزش متعدد با چند مرد از روى نیاز طبیعى و جنسى زن نخواهد بود. مرد در وقت آمیزش و زندگى زناشویى نیازمند عاطفه و محبت زن است. این معنا وقتى به دست مى آید که زن از روى تمایل طبیعى و واقعى خود با مرد بیامیزد در چند شوهرى امکان طبیعى این تمایل وجود ندارد. مردان بر اثر بهره بردارى جنسى از زن نسبت به هم کینه توزى خواهند کرد چون در زمان تحریک شهوت، عقل و تدبیر بسیار کم مى شود و هیجانات شدیدى براى مرد پیدا مى شود باعث مى شود که در برابر هم قرار بگیرند و نتیجه آن قساوت و کشتار هم دیگر است.
5. نسل چند شوهرى فاقد عواطف انسانى و عقده اى است. زیرا فرزند ناشى از چند شوهر، باعث مى شود که عملا پدر نامعین باشد اصل غریزه انسانى در فرزند این است که فرزند اختصاص به یک انسان داشته باشد تا او را بر اساس محبت و عواطف پدرى تربیت و پرورش نماید. نسل متولد از چند شوهر این ویژگى را ندارد عملا همه مردان علاقه لازم را به او نشان نخواهند داد بلکه او را مزاحم جدید در برابر خود مى بیند نتیجه این کار این است که فرزند رسم چند شوهرى محبت پدرى را نچشد و به دلیل این که مادر هم او را از پدر خاص نمى داند حس عاطفى مادر هم نسبت به او کمتر خواهد بود پس او در واقع از محبت والدین محروم است. نسل محروم از محبت، عقده ایى، انتقام جو، کم ظرفیت، خشن و خطرناک خواهد بود.
6. چند شوهرى به خلاف ناموس طبیعت است: اصل نکاح و ازدواج و آمیزش جنسى در میان همه انواع حیوانات براى بقاى نوع است. در میان حیوانات به صورت طبیعى جنس نر بر اثر قدرت و توان طبیعى خود جنس ماده را در اختیار مى گیرد و با او در دوران وضع حمل و پرورش نسل همراهى مى کند در همه این موارد جنس نر واحد در برابر چند یا یک جنس ماده است. ناموس طبیعت اقتضا دارد که بقاى نسل از طریق تک بودن نر در آمیز با ماده باشد و این روند براى نسل انسانى هم سارى و جارى است.
7. تفاوت روحیه زن و مرد: روحیه مرد در مسائل جنسى تهاجمى است و زن روحیه تدافعى دارد. اگر زن بخواهد از حق طبیعى خود بهره مند شود باید در برابر خواهش و اصرار مرد باشد. در اسم چند شوهرى، ظرافت طبع زنانه و حالت امتناع و ناز او به صورت قطعى سرکوب خواهد شد، زیرا مردان متعدد براى رساندن خود به کامجویى جنسى آن قدر حوصله به خرج نخواهند داد تا آرام آرام زن آمادگى جنسى پیدا کند در این صورت خشونت جنسى رخ خواهد داد و خشونت جنسى نه تنها زن را از لذت جنسى محروم مى کند بلکه عمل جنسى را به شدت در نزد او منفور خواهد کرد.
نفرت زن از عمل جنسى باعث خواهد شد که چند مرد، یا محرومیت مطلق جنسى را تحمل کند یا به عنف با زن واحد در بیامیزد که منجر به افسردگى شدید وى مى گردد که در حد خودکشى خواهد انجامید.
مشکلات خاص زنانه امکان چند شوهرى را مطلقا و عقلا و علما نفى مى کند.
زنان در هر ماه حدود یک هفته ایمام عادت ماهیانه دارد که در این فرصت زن از مقاربت امتناع مى کند. و مقاربت در این ایام باعث بروز امراض مراقبتى مى گردد ایام حمل و ولادت همگى محرومیت شدید براى شوهران او ایجاد مى کند. به طور حتم به دلیل نبود علاقه لازم و کافى میان چند مرد و یک زن آنان هرگز دل به حال زن نخواهد سوزاند تهاجم جنسى آنان در این دوره زن را بیمار بلکه به کشتن خواهد رساند.
در میان عقلاى بشر اسم چند شوهرى هرگز معقول و مقبول واقع نشده است این رسم جدا از این که مخالف اسلام و منافى با عفت و طهارت معنوى زن است منافى طبع ظریف و روحیه لطیف زنانه است.
8. مخالفت قاطبه بشر با رسم چند شوهرى: به رغم انحرافات زیادى که در زمینه جنسى براى بشر رخ داده است ولى تاکنون قاطبه بشر با اسم چند شوهرى مخالفت کرده است در قرن اخیر که انحرافات و بى بند و بارى هاى جنسى فزونى گرفته است. و حتى هم جنس بازى و فحشا عمل قانونى شناخته شده است ولى به چند شوهرى روى خوش نشان نداده اند و این نشان آن است که قبح چند شوهرى در ذهن منحرف ترین عصرها و نسل ها باقى است. اسلام هرگز اجازه نخواهد داد که این رسم پلید روا گردد زیرا قباحت آن به قدرى قوى است که منحرف ترین انسان ها آن را زشت و زننده مى دانند. برهمین اساس است که تمام فرق اسلامى بر این نظر متفق اند که زن از نظر اسلام حق ندارد در یک زمان بیش از یک شوهر داشته باشدو مسلما یکى از مبانى فقهى اسلام اجماع نظر فرقه ها و مذاهب اسلامى در یک مسأله فقهى است. اخبار و روایات متواتره در این زمینه (بر حرمت تعدد شوهر براى زن در زمان واحد) فراوان است. اخبار و روایات نبوى (ص) و نیز احادیث ائمه معصومین (علیهم السلام) حجت شرعى است.
براى آگاهى بیشتر در این زمینه ر. ک:
الف. مطهرى، مرتضى، نظام حقوق زن در اسلام .
ب. جوادى آملى، عبدالله، زن در آیینه جلال و جمال .
پ. طباطبایى، سیدمحمدحسین، تفسیر المیزان، ج. 4

ممکن است این مطالب هم برای شما مفید باشد:

دکمه بازگشت به بالا