بررسی روایات طبی

 بررسی روایات طبی

اغلب روایات معتبری که در زمینه طب داریم مربوط به استفاده از خوراکی ها است و بسیاری از روایات موجود از سند قابل قبولی برخوردار نیستند و غیر موثق اند. بنابر این باید چنین روایاتی به دست دانشمندان علم رجال، بررسی شوند تا مشخص شود که آیا از سند معتبری برخوردارند یا نه. از این رو نمی توان این گونه روایات را بدون تحقیق درست فرض کرد و آن را به معصومین نسبت داد.
برای توضیح بیشتر در این مورد ر. ک. به:
https://www.khabaronline.ir/news/1362279/%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%84-%D8%AC%D8%B9%D9%81%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D9%87%D9%85%D9%87-%D8%B7%D8%A8-%D8%B3%D9%86%D8%AA%DB%8C-%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2%D9%87-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%BE%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D8%B4-%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF

ممکن است این مطالب هم برای شما مفید باشد:

دکمه بازگشت به بالا