کسر بدهی ازموجودی سر سال

 کسر بدهی ازموجودی سر سال

به نظر مقام رهبری اگر ابتدای سال مالی وقبل از کسب درامد برای مونه زندگی قرض کرده اید در آخر سال می توانید بمقدار بدهی از موجودی کسر نمایید و خمس بقیه را بدهید اما اگر بدهی مربوط به سالهای قبل باشد یا مربوط به مونه نباشد نمی توانید کسر کنید .

ممکن است این مطالب هم برای شما مفید باشد:

دکمه بازگشت به بالا