تفاوت جعاله با وکالت

 تفاوت جعاله با وکالت

جعاله انجام کار توسط عامل است که کار را مستقلا انجام می دهد و در برابر انجام آن از جاعل حق الزحمه در یافت می کند مثلا اگر جعاله ساخت واحدی بود خرید مصالح ولوازم را برای خود انجام می دهد و تخفیفات آن هم مربوط به خود اوست و در مقابل واحد آماده جعل را دریافت می دارد بخلاف وکالت که همه کارها باید به وکالت از طرف موکل باشد و تخفیف وامور دیگر همه مربوط به موکل است .البته هردو عقد جایز هستند .

دکمه بازگشت به بالا