نماز قضا

 نماز قضا

اگر عدم هوشیاری به مقداری بوده که اوقات نماز را تشخیص نمی داده است قضای نماز های این حالت لازم نیست واگر تشخیص اوقات نماز را می داده است پسر بزرگتر قضا نماید .

دکمه بازگشت به بالا