نظم طبیعی و خالقیت

 نظم طبیعی و خالقیت

بله، نظم جهان یک نظم طبیعی است، اما این نظم و این طبیعی بودن از کجا آمده است؟ واژه طبیعت، یعنی خلقت، و خلقت خالق خودش را دارد و طبیعت و نظم طبیعی، ناظم خودش را. در حقیقت متکلمین و عالمان دینی این نظم و طبیعت را توضیح می دهند.

ممکن است این مطالب هم برای شما مفید باشد:

دکمه بازگشت به بالا