نقض برتری قوم یهود

 نقض برتری قوم یهود

خداوند در آیه 18 از سوره ى مایده، درباره ى نفى فضیلت یهود، تاکید کرده، به آنان مى گوید: اى جماعت یهود اگر آن گونه که مى پندارید شما بر توده ى بشر ارجحیت دارید، پس چگونه خداوند شما را به کیفر و عذاب هاى دردناکى که به آن دچار گشتید، مبتلا کرد و به علت عصیانى که دارید، شما را پراکنده ساخت واز نظر بدکردارى، ضرب المثل عالم بشریت شدید. اوصافى که قرآن براى قوم یهود مى شمارد، عبارت است از: الف. ماده پرستى(آیه ى 96 بقره و آیه ى 160 و 161 نسا) ب. غرور یهود به برترى نژاد(آیه ى 18 مائده) ج. داشتن آرزوهاى دور و دراز(آیه ى 168 و 169 اعراف و آیه ى 122 و 133 نسا ) د. بیدلى و ترسو بودن یهود(آیه ى 112 آل عمران) ه. جنایات یهود (آیه ى 70 مایده و آیه ى 23 آل عمران و آیه ى 10 بقره)
و . تبهکاران زمینى(آیه ى 64 مائده)
ز. جادوگرى و سحرانگیزى یهود (آیه ى 102 بقره )
ح . زشت کردارى یهود(آیه ى 78 تا 80 مائده)
ط . پیمان شکنى(آیه ى 12 و 13 مائده و آیه ى 154 نسا )
ی . سرپیچى از شریعت الهى(آیه ى 59 و 60 مائده )
ک. پنهان کردن تعالیم خدا(آیه 159 بقره)
ل . بى بهره بودن از هدایت الهى (آیه ى 5 جمعه)
م . قساوت و سنگدلى (آیه ى 76 بقره ).
براى توضیح بیش تر ر. ک:
1. انتشارات سپاه پاسداران، جهان زیر سلطه ى صهیونیزم.
2. چهره یهود درقرآن، ترجمه ى سید مهدى آیت اللهى،
3.‌‌سید محمد شیرازى، دنیابازیچه ى یهود، ترجمه ى محمدهادى مدرسى.

دکمه بازگشت به بالا