چپ دست بودن و کراهت

 چپ دست بودن و کراهت

چپ دست مادرزادی بودن یک ویژگی ژنتیک است و هیچ مشکلی ندارد. در ارزش گذاری روی آن مربوط به خرافات است.
بنابراین استفاده از دست چپ رو راست هر دو عادت و مهارت هستند. استحباب و کراهت وارد در جایی است که حق انتخاب داریم. یا در حال بی اعتنایی نسبت به توصیه های دینی است. اگر انسان نتواند امری را رعایت نماید یا اضطرار بر انجام کاری داشته باشد . در امور مکروه جواز انجام دادن را داریم (کل مکروه جائز ) و در امور مستحب هم خدای متعال پاداش مرحمت می فرماید. مطالب مطرح شده در پرسش هیچ مستندی شرعی مشهوری نداشته و حرفهای عامیانه و غیر قابل اعتنا هستند.

ممکن است این مطالب هم برای شما مفید باشد:

دکمه بازگشت به بالا