مطلق گرایی سرشت انسانی

 مطلق گرایی سرشت انسانی

چون انسان است و انسان برای همین انسان شده است که برای رشد تلاش می کند. این خصلت انسانی و فطری انسان است.
شاهد بر وجود طبیعت انسانی، وجود گرایش ها و تمایل های فراحیوانی عام در میان انسان هاست. علم خواهی و حقیقت جویی، فضیلت خواهی و کمال طلبی، زیبایی طلبی، جاودانگی طلبی، نمونه هایی از این نوع گرایش های اصیل و فطری هستند. معنای اصیل و فطری بودن آنها آن است که روح هر انسانی، ملازم و همراه با این تمایلات است. علل و عوامل خارجی در رشد و فعلیت یافتن آنها و در میزان شدت و ضعف این تمایلات دخالت دارند، اما تاثیری در اصل پیدایش و تکوین آنها ندارند.
در این مورد ر. ک. به:
https://vista.ir/m/a/vazv4/%D8%B3%D8%B1%D8%B4%D8%AA-%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86

ممکن است این مطالب هم برای شما مفید باشد:

دکمه بازگشت به بالا