چگونه سیاست جهانى به وسیله ى یهود قبضه شده است؟

پاسخ :
قبل از شکل گیرى دولت غاصب اسراییل در سرزمین فلسطین، گروهى از سران یهود، به منظور به وجود آوردن یک کشور یهودى و در دست گرفتن سیاست بین المللى، انجمن هایى تشکیل دادند و قطع نامه هایى صادر کردند که قسمتى از آن به شکل کتابى مشتمل بر 24 (پروتکل) درآمد که به زبان هاى مختلف ترجمه، و در فارسى به نام اسرار سازمان مخفى یهود ترجمه گردیده است.
در این کتاب نشان مى دهد که چگونه یهودیان، با تشکیل مجامع مخفى و فساد جامعه و ترور، موجبات حکومت خود را در دنیا فراهم مى سازند؛
مجله ى هفتگى مورنینگ پست (17 دسامبر 1921) درباره ى آن کتاب مى نویسد:
به وسیله ى مندرجات این کتاب، بسیارى از امپراطورى ها از بین رفته، یا ممکن است از بین بروند.[1]
در نخستین پروتکل چنین آمده است:
هیچ گاه سیاست نمى تواند با قوانین اخلاقى سازگار باشد. زمام دارى که به اصول اخلاقى پاى بند است، نمى تواند یک سیاست مدار ماهر باشد؛ چنین آدمى هرگز نخواهد توانست در پست خود ثابت باشد، و در کار خود موفّق و پیروز گردد.
کسى که مى خواهد زمام دار جامعه اى باشد، ناگزیر باید به مکر و نیرنگ و دورویى متوسّل شود؛ زیرا چیزهایى که در عالم انسانیّت از فضایل شمرده مى شود، در عالم سیاست جزو رذایل به شمار مى آید! مثلاً امانت، صداقت، یک رنگى، وفاى به عهد و نظایر این گونه اخلاقیات فاضله ـ که جزو کمالات انسانى اند ـ در عالم سیاست، از بزرگ ترین دشمنان به حساب مى آیند. این گونه صفات تنها در کشورهاى «جوییم ها» (غیریهودى ها) خریدار دارد. افراد یهودى هیچ گونه اجبارى ندارند که از آنها پیروى نمایند!…
باید شعار ما (زور و نیرنگ) باشد، هیچ گاه نباید از زور و خدعه غافل باشیم، در صورتى که بتوانیم با عوامل یاد شده و دادن رشوه، به آرمان هاى خود لباس عمل بپوشیم، ضرورى است که از آنها استفاده نماییم.[2]
مطالب این پروتکل، درست مطابق مکتب (ماکیاولى) است که مى گوید: زمام دار، براى نیل به قدرت و ازدیاد قدرت و حفظ آن، مجاز است به هر عملى از زور و حیله و تزویر و غدر و قتل و جنایت و تقلّب و نقض قول و پیمان شکنى و نقض مقررات اخلاقى متوسّل شود.[3]
پی نوشتها:
[1]. ژرژلامبلن، اسرار سازمان مخفى یهود، ترجمه ى مصطفى فرهنگ، ص 64.
[2]. همان، ص18.
[3]. بهاءالدین پازارگاد، تاریخ فلسفه ى سیاسى، ج2، ص433.
منبع: اسلام و اقلیّت هاى مذهبى، محمد باقر طاهرى، انتشارات مرکز مدیریت حوزه علمیه قم (1384).

دکمه بازگشت به بالا