چرا انسان براى رسیدن به هدف اصلى آفرینش،نیاز به هدایت انبیا دارد؟

پاسخ :
اگر ما بر یک مرکب خیالى و افسانه اى که از امواج نور ساخته شده باشد سوار شویم، و در هر ثانیه سیصد هزار کیلومتر (50 هزار فرسخ) در این فضاى بیکران سیر کنیم، بى شک هزاران عمر نوح مى خواهد تا بتوانیم تنها گوشه اى از این جهان پهناور و گسترده را تماشا کنیم.
این عالم با این وسعت سرسام آورش مسلماً بیهوده آفریده نشده و به طورى که در درس هاى خداشناسى آموختیم آفرینش این جهان سود و فایده اى به حال خدا ندارد، چرا که او وجودى است از هر نظر کامل و بى نیاز و بى نهایت، او کمبودى ندارد که بخواهد از طریق آفرینش جهان و بشر آن را برطرف سازد.بنابراین نتیجه مى گیریم که هدفش این بوده که بر دیگران جود و بخشش کند و سایر موجودات را به تکامل برساند، همچون آفتاب که بر ما زمینیان مى تابد بى آن که احتیاج به ما داشته باشد، این تابش آفتاب تنها به سود ماست وگرنه ما چه کارى براى خورشید مى توانیم انجام دهیم.از سوى دیگر آیا معلومات ما به تنهایى براى پیمودن راه تکامل و رسیدن به مرحله یک انسان کامل از هر نظر کافى است.
ما چه مقدار از اسرار جهان را مى دانیم؟ اصلا حقیقت حیات چیست؟این جهان از کى به وجود آمده؟ هیچ کس پاسخ دقیق اینها را نمى داند.تا کى باقى خواهد ماند؟ باز کسى نمى تواند به آن پاسخ بگوید.از نظر زندگى اجتماعى و اقتصادى هر یک از دانشمندان بشر نظریه اى دارند.مثلا گروهى «سرمایه دارى» را توصیه مى کنند،و گروه دیگرى «سوسیالیسم و کمونیسم» را و گروه سومى نه این را مى پسندند و نه آن را و هر دو را زیانبار مى شمرند.در مسائل دیگر زندگى نیز این گونه اختلاف نظرها میان دانشمندان فراوان است.انسان حیران مى شود که در این میان کدام را بپذیرد؟!در این جا، از روى انصاف باید اعتراف کرد که براى رسیدن به هدف اصلى آفرینش یعنى «نمو و تکامل و پرورش انسان در تمام زمینه ها» احتیاج به یک سلسله تعلیمات صحیح و خالى از اشتباه و متّکى به واقعیّات زندگى است، تعلیماتى که بتواند در این راه طولانى براى رسیدن به مقصد اصلى به او کمک کند.و این تنها از طریق علم خدا یعنى وحى آسمانى به وسیله پیامبران حاصل مى شود و به همین دلیل خداوندى که ما را براى پیمودن این راه آفریده باید چنین علم و دانشى در اختیار ما بگذارد.
منبع:50 درس اصول عقائد برای جوانان آیت الله العظمی مکارم شیرازی ص150

دکمه بازگشت به بالا