چگونه باید تیمم کرد ؟

پاسخ :
ابتدا باید انگشتر، حلقه و ساعت را باید باز کرد . هر دو دست را بر چیزی که تیمم بر آن صحیح است مثل خاک یا سنگ می زنیم . اگر سنگ بر دیوار هم باشد اشکالی ندارد . بعد هر دو دست را بر پیشانی و دو طرف پیشانی تا روی ابرو و بالای بینی می کشیم . بعد کف دست چپ را روی دست راست از مچ تا نوک انگشتان و بعد کف دست راست را روی دست چپ می کشیم . ما باید نیت تیمم داشته باشیم و بخاطر خدا باشد و بدانیم که تیمم بجای وضو است ( تیمم بدل از وضو ) یا بجای غسل ( تیمم بدل از غسل ) است . بعضی از مراجع تقلید می فرمایند که اگر تیمم بدل ازغسل می کنید باید دوبار دست بزنید ، یک بار دست بزنید و بر پیشانی بکشید و یک بار دیگر دست به خاک بزنید و بر دست ها بکشید . بعضی از فقها احتیاطی دارند که یک بار دست بزنید و بر روی پیشانی و دستها بکشید و یک بار دیگر دست به خاک بزنید و بر دستها بکشید .

دکمه بازگشت به بالا