آیا حتما باید صیغه ی عقد عربی خوانده بشود؟

پاسخ :
بعضی از فقها این احتیاط را دارند که صیغه ی عقد باید عربی خوانده بشود. و اگر نمی توانند عربی بخوانند به فردی وکالت بدهند که برایشان عربی بخواند . بعضی از مراجع می فرمایند که اگر به زبان دیگری هم خوانده بشود اشکالی ندارد و صحیح است .

دکمه بازگشت به بالا