نیچه و خدا

نیچه و خدا

نیچه و خدا

نیچه و خدا

بررسی پیام نیچه، زمانی که حکم بر مرگ خدای هزاره‌های تاریخ داد و بی‌رحمانه به مسیحیت تاخت، موضوع نوشتاری به قلم لزلی چمبرلین، نویسنده کتاب‌های فلسفی است.


دیدن نظرات

نسخه چاپی

نیچه: خدا مرده است

بله اگر فرض را بر این بگیریم و این امر را مسلم بینگاریم که نیچه منکر خداست و ملحد است، آری این فرق بزرگی در میان آن دو خواهد بود. اما شاید درباره نیچه به راحتی نتوانید حکم صادر کنید و معتقد شوید که او منکر حقیقت هستی و منکر خداوند است.

نیچه با صراحت می گوید: خدا مرده است اما این کلام توحیدی محض است. خدای اوهام است. خدای انسان های ریاکار

بله این کتاب اوست. این کلام او که یکی از کتاب های اصلی اوست، مورد تفسیر و تعبیر های فراوان قرار گرفته است. نیچه موت خداوند را اعلام کرده است و این حرف به ظاهر کفر است و براساس آن یک فقیه می تواند حکم کفر او را صادر کند. هر فقیه و حتی هر متدیّنی، می تواند صاحب چنین دیدگاهی را بیرون از دایره ایمان بداند. چگونه ممکن است خداوند بمیرد؟ این حرف کفر است اما شاید بتوان این حرف نیچه را به گونه ای دیگر هم تفسیر کرد که نتیجه آن توحیدی و توحیدی کامل بودن جمله «خدا مرده است» باشد.

توحیدی، توحیدی کامل و نترس و بگو توحید واقعی، به این صورت و با این تفسیر که خدایی که نیچه ادعای مرگش را دارد و مرده اش می داند و به درستی هم آن خدا مرده است، خدای اوهام است. خدای انسان های ریاکار، خدای پاپ های ظالم و ستمگر کلّ تاریخ. آن خدا خاخام های ضدّ بشری است. خدای مرده خدای دکّان دارانی است که با اسم خداوند متعال، از روی توهّم، برای خود آبی گرم کرده اند. خدای موهومی که با آن مردم را سرگرم کرده اند و به گمراهی کشیده اند، مرده است!

نیچه موت این خدا را اعلام می کند و مسلم می داند. آن حداقل برای شخص او مرده ای بیش نیست. این خدای زنده نیست! من سخن نیچه را این گونه تفسیر می کنم.

من تأویل نمی کنم و مستند سخن می گویم، چون اتفاقا نیچه را اگر نه به طور کامل، ولی کم وب یش خوانده ام و با آثارش آشنا هستم. حقیت این است که در آثار نیچه سخنانی دیده ام که بوی توحید میدهد؛ توحید واقعی. بنابراین من نمی توانم به آسانی و راحتی نیچه را منکر خداوند بدانم و ملحد بنامم، اگر چه که مرگ خدای مرسوم دکان داران تاریخ را اعلام کرده است. بله. اگر شما نیچه را ملحد و بی دین خدا بدانید، این میان او خیام تفاوت خواهد بود ولی اگر او را به راحتی ملحد ندانید، باز شباهت آنها آشکارتر خواهد شد.

نیچه و خدا

  • مطلب جدید
  • 5 ژوئن 2022
دکمه بازگشت به بالا