تبدیل ماه شمسی به قمری

تبدیل ماه شمسی به قمری

تبدیل ماه شمسی به قمری

تبدیل ماه شمسی به قمری

تبدیل تاریخ شمسی به میلادی و قمری و برعکس ، تبدیل سال و ماه و روز تقویم به شمسی میلادی قمری ، مبدل تاریخ تولد


تبدیل تاریخ به شمسی میلادی قمری ، مبدل تاریخ

شاید پیش آمده باشد تبدیل تاریخ شمسی به میلادی ویا میلادی به شمسی راجهت اموری مانند تبدیل تاریخ تولد و سن ، تبدیل تاریخ قراردادهای بین المللی یامسابقات جهانی و … نیاز داشته اید.ازآنجاکه سال و ماه در تقویم میلادی مبنای تاریخ رسمی بسیاری ازکشورهای جهانست لذا درکشورهاییکه تقویم آنهابه سال و ماه میلادی نمیباشد لازمست تاریخ غیر میلادی به میلادی تبدیل شود. همین مسائل درمورد تاریخ قمری نیزبرقراربوده و تبدیل تاریخ شمسی به قمری و برعکس آن دربرخی موارد موردنیازست.

بکمک ابزار تبدیل تاریخ آنلاین سایت باحساب امکان تبدیل تاریخ شمسی میلادی قمری به یکدیگر آنلاین و براساس سال و تقویم دقیق فراهم میباشد.جهت استفاده ازاین قابلیت ابتدا لازمست نوع تبدیل تاریخ راازمیان سه گزینه موجود مشخص کنید.گزینه هاییکه برای مبدل تاریخ آنلاین وجود دارند عبارتند:

باانتخاب هریک ازموارد فوق بخش مربوطه فعال گردیده و باواردکردن سال و ماه و روز مورد نظر و فشار دادن تبدیل ، عملیات تبدیل تاریخ آنلاین برمبتای تقویم انتخابی انجام میگیرد.

تاریخ میلادی معادل نمایش داده شده برپایه تقویم میلادی جدیدیا گریگوری میباشدکه امروزه مبنای اصلی تاریخ میلادی جهان است.این تقویم ازاکتبر ۱۵۸۲ جایگزین تقویم ژولینی گردیده ودرادامه توضیحی پیرامون روش تبدیل خواهد آمد.

تبدیل تاریخ شمسی به میلادی و میلادی به شمسی

تقویم میلادی بعنوان یک تقویم بین المللی دربسیاری ازکشورهای جهان مبنای تاریخ رسمی میباشد. تاریخ شمسی یا تقویم جلالی نیزدرکشورهای ایران و افغانستان رسمیت داشته و مبنا قرار گرفته.جهت تبدیل تاریخ شمسی به میلادی پس ازانتخاب گزینه مربوطه ازمنوی بالای صفحه، سال و ماه و روز تاریخ شمسی راوارد نماییدتا پس ازفشار دادن دکمه تبدیل ، نتیجه تبدیل تاریخ شمسی به میلادی و قمری بصورت آنلاین نمایش داده شود.اگر سال میلادی کبیسه نباشد ماه Feb ua y دارای ۲۸ روز و درصورت کبیسه بودن سال ماه ۲۹ روز خواهد داشت.

درهر مبدل تاریخ برای تبدیل تاریخ شمسی به میلادی درقدم نخست بایدتعداد روزهای سپری شده ازمبدا تاریخ شمسی تااکنون رابدست آورد و بااینکه سال خورشیدی ۳۶۵ روز داردوهر ۴ و یا ۵ سال یک سال کبیسه داریم یافتن فاصله ازمبدا تاریخ شمسی مشکل نخواهد بود.

درمرحله بعدی اختلاف ابتدای تاریخ شمسی و میلادی ازیکدیگربه عددیکه درگام نخست بدست آمده اضافه میشود.اختلاف ابتدای تاریخ شمسی نسبت به میلادی برابراست با۲۲۶۸۹۹ روز.

درقدم سوم تبدیل تاریخ شمسی به میلادی باید سال میلادی رابدست آورد. بدین منظورمیتوان ازروی روز تاریخ شمسی ، عدد ۶۲۱یا۶۲۲ رابه سال شمسی اضافه نمودتا سال میلادی متناظر بدست آید.ازاول فروردین تا۱۰ دی عدد ۶۲۱ واز۱۱ دی تاآخر سال شمسی عدد ۶۲۲ اضافه میگردد. چنانچه سال شمسی واردشده کبیسه باشد روز ۱۰ دی به۱۱ام و ۱۱ دی به۱۲ام تغییر مییابد.

درگام چهارم باید تعیین شود تاریخی که قراراست تبدیل شود چندمین روز سال میلادی بوده. باکسرتعداد سالهای کبیسه و روزهای مرتبط باسالهای میلادی قبل ازسالیکه در گام سوم بدست آوردیم ازعددیکه درمرحله دوم بدست آوردیم مشخص میشودکه تاریخ تبدیلی مورد نظر چندمین روز سال میلادی بوده.

بایافتن اینکه تاریخ مورد محاسبه چندمین روز سال میلادیست میتوان تعیین ماه و روز آنرا برمبنای ترتیب ماههای میلادی و تعداد روزهای آن بسادگی انجام داد. بدین ترتیب تاریخ شمسی به میلادی تبدیل و مبدل تاریخ تولد و سن کامل میگردد.

روش تبدیل تاریخ میلادی به شمسی نیز مشابه شیوه بکار رفته در مبدل تاریخ شمسی به میلادی میباشدبااین تفاوت که درقدم نخست تعداد روزهای سپری شده میلادی ازابتداتا تاریخ مورد نظر محاسبه و سپس باکم کردن تعداد سالهای کبیسه میلادی و همچنین کم کردن اختلاف تاریخ میلادی و شمسی (۲۲۶۸۹۹ روز) ازروزهای سپری شده میلادی، عددی حاصل میشودکه نمایش دهنده تعداد روزها ازاول تاریخ شمسی تاروز مورد نظراست.

باکم کردن عدد ۶۲۱ ویا ۶۲۲ ازسال میلادی متناسب باتاریخ واردشده، سال شمسی تبدیل یافته حاصل خواهدشد. حال برای تعیین روز و ماه شمسی راه همواراست و براحتی میتوان مانند روش تبدیل شمسی به میلادی اینکارراانجام داد. بدین ترتیب بامشخص شدن روز و ماه ، تبدیل تاریخ میلادی به شمسی نیزکامل میشود.

توجه داشته باشید ابزار تبدیل تاریخ آنلاین این صفحه بسیار دقیق بوده و تمام تصحیحات مربوط به سالهای مختلف تقویم شمسی و قمری و میلادی رالحاظ نموده ولذا درکابرد آن هیچ محدودیت زمانی وجود ندارد و ازابتدای تاریخ تاقرنها و هزاره های آینده قابل استفاده میباشد.

تبدیل تاریخ شمسی به قمری و قمری به شمسی

تقویم قمری ، تقویم مذهبی مسلمانان محسوب میشودو نقش کلیدی درآیینهای مذهبی آنان دارد. روزها و ایام سال و ماه تاریخ قمری براساس چرخش ماه دور زمین تعیین میشوند. طول یکسال قمری ۳۵۴یا۳۵۵ روز دارد وهر ماه قمری معادل ۲۹یا۳۰ روزاست. درشکل رسمی تقویم قمری یکنواخت درجهان معروفست و ماههای فرد ۳۰ روزه و ماههای زوج ۲۹ روزه هستند و اگر سال قمری کبیسه باشد ماه دوازدهم ۳۰ روزه لحاظ میگردد. سالهای کبیسه تقویم قمری بافاصله ۲یا۳ سال از یکدیگر هستند و دریک دوره ۳۰ ساله ۱۱ سال کبیسه قمری وجوددارد. درتعیین سالهای کبیسه درهردوره ۳۰ ساله روشهای متنوعی وجود دارد مثل روش عمومی، بیرشک، حبش مروزی. تبدیل تاریخ آنلاین شمسی به قمری دراین صفحه براساس تقویم قمری یکنواخت و شیوه کبیسه گیری رایج، خواهدبود.

مبدا و سرآغاز سال تقویم هجری قمری هجرت پیامبر اسلام درسال ۶۲۲ میلادی بوده و آغازاین تقویم درروز جمعه اول محرم سال یکم هجری قمری و معادل روز ۱۹ h ماه July سال ۶۲۲ میلادی جدید(گریگوری) و برابربا ۲۷ تیر سال اول هجری شمسی میباشد.این تاریخ در تقویم میلادی قدیم یا یولیانی (دیگر مرسوم نیست) مصادف روز ۱۶ h ماه July سال ۶۲۲ ژولیانی میباشد.

مبنای تبدیل تاریخ شمسی به قمری مانند روشی است که برای تبدیل تاریخ شمسی به میلادی ذکر شد و فقط نحوه کبیسه گیری نیاز بدقت دارد، چراکه دریک دوره ۳۰ ساله وبافاصله های متغیر قرار دارد و کار تبدیل کمی دشواراست. درکنار تبدیل تاریخ شمسی و قمری به یکدیگر، تاریخ میلادی معادل نیزمشخص میشود.

توجه داشته باشید تاریخ قمری تبدیلی ممکنست دربرخی موارد و حداکثر ۱روز و در موارد نادر ۲روزبا تقویم جاری آن سال متفاوت باشدواین تفاوت ناشی از۳۰یا۲۹ روزه گرفتن ماه یاسیستم کبیسه گیری متفاوتست.

مبدل تاریخ آنلاین شمسی میلادی قمری رامیتوان درمواردی مثل تبدیل تاریخ تولد و محاسبه سن ویا قرارداد و اتفاقات تاریخی گذشته وآینده و …. بدون هیچگونه محدودیت استفاده نمود.

تبدیل تاریخ آنلاین شمسی به میلادی و قمری

برای تبدیل تاریخ شمسی به میلادی و قمری یا تبدیل های دیگر مقدار فیلد های زیر وارد کنید.

ابزارهای مرتبط

محاسبه سن

با تاریخ شمسی ، میلادی و قمری

اوقات شرعی

زمان اذان و ساعت های شرعی

تقویم

تقویم شمسی، میلادی و قمری

دیدگاه شما در مورد تبدیل تاریخ

۱۲۲دیدگاه

خیلی ممنون بابت کمکتون

وااای خیییلی برنامه عالیه. دمتون گرم

عالی

عالی

چقده خووووفه

بسیار عالی یود، ،ممنون از زحماتتون، دقیق وبه این راحتی نمیتونستم تاریخ های تولدم روبدست بیارم ،شانسی زدم ببینم چنین امکانی هست ،متشکرم ⚘

برای اطلاع داشتن

تاریخ تولد دروس کنیم

سلام. هر تبدیلی یک فرمول دارد. چرا انقدر یک مسئله راحت را انقدر میپیچانید. مثلا از سال میلادی ۶۲۱ کسر کنید میشود شمسی. دیگه قصه لیلی و مجنون نمیخواهد. یا بیسواد هستید و یا مطلب را کپی کردید

میخوام بونم تاریخ تولدم به میلادز

خیلی عالی خیلی زیبا و راحت و بسیار کاربردی و کامل،ممنونیم.??

سلام من شمیمم خیلی خوشم اومد فوق العاده بود?

عالی

نظری خواسی ندارم

عاااالی

خیلی عالی هست

متشکرم

عالی است. ممنون

عالی وسریع وراحت

این برنامه عالیست

عالی

سلام خیلی جالب بود. seoedu

بسیار ساده وسریع

عالی ممنون از لطف شما

خیلی عالی است دست تان درد نکند.

عالی بود

عالی

عالی بود ممنون

بسیار عالی

عالی

میخچام سن ۳۱سالگیرو به میلادی تغیر بدم

خیلی خوب و عالیه.ساده و راحت و سریع و بدون هیچ مشکلی.واقعا از بابت چنین برنامه خوب و عالی از تک تک کسانی که در ساخت این کار دخیل بوده و زحمت کشیده اند کمال تشکری فراوان را دارم.

خوب و‌عاای

تولد

سلام، ابزار تبدیل تاریخ بسیار دقیق و کامل هست. از آن استفاده نمودم. واقعا سپاسگزارم. موفق و موید باشید.

با درود و عرض ادب بسیار عالی بود . سپاسگزارم

ممنون

سلام

در عین سادگی و راحتی بسیار عالی و کامل می‌باشد، سپاسگزارم

فوق العاده ممنون از سایت خوبتون:)

عالی،ممنون

This is ve y goooddd

خو

ممنون

خوب

ازاینکه همیشه به اصل بودن خودم برمیگردم به خودم افتخار میکنم که هیچ گاه وهیچ زمانی حتی سعی هم نکردم شبیه به دیگران باشم .شبیه هیچ کس نشدم .من خودمم یه آبان ماهی سلطان فصلها وماهها

سلام ممنون عالیه فقط یه مشکلی داره تو تبدیل تاریخ ۱۳۸۸ سال گاو تو سن ۱۳۸۸ سال موش است الان من دقیق متوجه نمیشوم ۱۳۸۸ سال گاو است یا موش ممنون میشم این طبقه را درست کنیید

اولا سلام‌ودرود عرض میدارم وخیلی یه برنامه مفید است .

دوست دارم بدونم

خوب

عالی

عالی??

عالی …وقتی چیزی کامل هست میشه عالی ممنون

عالی وکارامد

عالی و دقیق

خیلی خوب

ممنونم خیلی کمک کرد بهم

سپاسگزارم عالی بود

Ta ks

بسیار عالی

چه خوبه

عالی

متولدین ۱۰ اسفند سال اسب هستن چون سال چینی زودتر از فروردین ما شروع میشه

عالی کاش توانایی تشخیص ساعت و دقیقه تولد رو هم میتونست پیدا کنه برای چارت خونی لازمه

خیلی راحت و عالی من اصلا تعجب کردم دمت گرم

خوب

کنجکاوی

خیلی از ایده ی شما خوشم امد وپسندیدم

میخواستم معادل شمسی روز عاشورا را پیدا کنم

ممنون می خواستم تاریخ تولدمو تو یو بی سافت ثبت کنم ممنون

خوب

عالی

خیلی عالیه

عالی بود.خیلی ممنون

عالی ممنون

عالیه

خوب

خوبه

عالی

عالی

سپاس

عالی

عالی بود

عالی بود

خیلی ممنون . واقعا به کار میاد

عالی

خوبه

خیلی ممنون خیلی به کار میلد

واقعا عالی مخصوصا تبدیل سن ،و بخصوص گذشت زمان ،که از ثانیه تا ماه حساب میکنه واقعا ممنون

عالی بود

عالی ممنونم

عالی

خیلی عالی بود متشکرم

Good

بسیار خوب

تبدیل شمسی به میلاد

عالی

عالی

عالی

عالی

چرا برای تبدیل تاریخ یک جواب مشخص ندارم،؟ پارسال تاریخ شمسی را به میلادی تبدیل کردم ،برای مثال ۴ ام برج چهار بود امسال ۵ ام برج چهار نشون میده، میخوام علتش را بدونم ——————————–کیت ست: با سلام، دوست عزیز لطفا تاریخ مورد نظر اعلام کنید تا دقیقا بررسی کنیم.

عالی مرسی فقط طالع سال تولدم بودبهتربود

مفید بود

یک بزنامه عالی است

خیلى خوب بود

عالی بود دمتون گرم

عالیه

باسلام وسپاس، خیلی دقیق عالی بود

خوب برنامه است

برام بسیار جالب بود و لدت بردم چون روز تولدم رو نمیدونستم و حالا فهمیدم کدام روز هفته به دنیا اومدم.

واقعا عالی و ساده

عالی بود وساده سپاس

عالی

عالی

ممنون عالی بود و ساده

هیج

سلام بسیار زیبا وجالب خسته نباشین

عالی

سلام وخسته نباشین اشکال داره ۲۲روزجلوترنشون میده دقیقا ——————————–کیت ست: با سلام، تبدیل تاریخ به درستی انجام می شود. اگر اشتباهی وجود دارد لطفا تاریخ مورد نظر اعلام کنید تا بررسی های مورد نیاز را انجام دهیم.

خیلی عالی

برای تبدیل تاریخ ابتدا نوع تبدیل تاریخ به عنوان مثال شمسی به میلادی و قمری را انتخاب کنید سپس سال و ماه و روز تاریخ شمسی مورد نظر را وارد کنید تا به تاریخ میلادی و قمری تبدیل شود.

در صورتی که این ابزار برای شما کاربردی بوده است برای توسعه آن و سایر ابزارها با حمایت مالی همراه ما باشید.

به اشتراک بگذارید

نمایش ابزار در سایت شما

تبدیل آنلاین تاریخ میلادی به شمسی و قمری

برای هر کسی که با اینترنت سروکار دارد حتما پیش آمده است که فرم ثبت نام پر کند. در این فرم ها شما باید تاریخ تولد خود را به تاریخ شمسی یا میلادی وارد کند. برخی از ماها نحوه تبدیل تاریخ شمسی به میلادی و بلعکس را به یاد نداریم. شما برای تبدیل تاریخ شمسی به میلادی باید عدد ۶۲۱ را به تاریخ شمسی اضافه کنید و برای تبدیل تاریخ میلادی به شمسی باید عدد ۶۲۱ را از تاریخ میلادی کم کنید. به طور مثال برای تبدیل تاریخ تولد به میلادی اگر سال تولد شما ۱۳۶۵ شمسی باشد و بخواهید آن را به میلادی تبدیل کنید بدین صوت عمل می کنیم ۱۳۶۵ ۶۲۱ = ۱۹۸۶ و برای تبدیل تاریخ میلادی به شمسی از ۱۹۸۶ عدد ۶۲۱ را کم می کنیم و سال ۱۳۶۵ را بدست خواهیم آورد. فرمول تبدیل تاریخ میلادی به شمسی و قمری و بلعکس چندان سخت نیست اما ما در موقعیت هایی قرار می گیریم که فرصت محاسبه وجود ندارد و دسترسی به تقویم سال های گذشته و آینده را نداریم در این حالت ابزار آنلاین تبدیل تاریخ کیت ست به شما کمک می کنید که خیلی راحت تبدیل تاریخ میلادی به شمسی، تبدیل تاریخ شمسی به میلادی و حتی قمری را انجام دهید.

برنامه تبدیل تاریخ آنلاین کیت ست

در برنامه تبدیل تاریخ کیت ست در فیلد تبدیل نوع شما سه گزینه :

را در اختیار خواهید داشت. کافیست نوع تبدیل مورد نظر خود را انتخاب کنید و تاریخ مورد نظر خود را برحسب سال، ماه و تاریخ انتخاب کنی. برای وارد کردن تاریخ نیازی به تایپ نیست بلکه کافیست از منوی کرکره ای طراحی شده تاریخ مورد نظر خود را انتخاب کنید. برای تبدیل تاریخ وارد شده دکمه آبی تبدیل را انتخاب کنید.

بعد از کلیک این دکمه شما نتیجه تبدیل تاریخ را در کادر پایین مشاهده خواهید کرد. این نتیجه تبدیل تاریخ شامل تاریخ میلادی، شمسی و یا قمری، سمبل تاریخ تولد و تاریخ امروز را مشاهده کنید.

تبدیل ماه شمسی به قمری

  • مطلب جدید
  • 6 ژوئن 2022
دکمه بازگشت به بالا