فصل سوم ریاضی هشتم علوانیان

فصل سوم ریاضی هشتم علوانیان

فصل سوم ریاضی هشتم علوانیان

فصل سوم ریاضی هشتم علوانیان

در ریاضی هشتم فصل ۳ زوایای داخلی و خارجیه شکل های چند ضلعی رو توضیح میدیم. از کاشی کاری و فرمول معروف n-2 در ۱۸۰ صحبت میکنیم.


ریاضی ۸ فصل ۳ : چند ضلعی ها

در فصل چند ضلعی ها، با زاویه های داخلی و خارجی شکل های معروف آشنا میشیم و درباره ی متوازی الاضلاع و ارتباطش با مربع میگیم و چندتا مسئله از توازی و تعامد حل میکنیم.

خدمات آلاء

خط به خط ریاضی هشتم (نظام آموزشی جدید) – سعید تودویی

فیلم جلسه ۱ – فصل اول: عددهای صحیح و گویا (قسمت اول)، اعداد صحیح

فیلم جلسه ۲ – فصل اول: عددهای صحیح و گویا (قسمت دوم)، اعداد گویا

فیلم جلسه ۳ – فصل اول: عددهای صحیح و گویا (قسمت سوم)، کسرهای تلسکوپی و مسلسلی و مساوی

فیلم جلسه ۴ – فصل اول: عددهای صحیح و گویا (قسمت چهارم)، حل تمرین فصل اول

فیلم جلسه ۵ – فصل دوم: عددهای اول (قسمت اول)، تعریف اعداد اول و مرکب

فیلم جلسه ۶ – فصل دوم: عددهای اول (قسمت دوم)، غربال

فیلم جلسه ۷ – فصل دوم: عددهای اول (قسمت سوم). تعیین اول یا مرکب بودن یک عدد با روش تقسیم

فیلم جلسه ۸ – فصل دوم: عددهای اول (قسمت چهارم). حل تمرین (قسمت اول)

فیلم جلسه ۹ – فصل دوم: عددهای اول (قسمت پنجم). حل تمرین (قسمت دوم)

فیلم جلسه ۱۰ – فصل سوم: چندضلعی‌ها (قسمت اول)، توازی و تعامد

فیلم جلسه ۱۱ – فصل سوم: چندضلعی‌ها (قسمت دوم)، چهارضلعی‌ها

فیلم جلسه ۱۲ – ۱۲ فصل سوم: چندضلعی ها. زاویه های داخلی و خارجی

فیلم جلسه ۱۳ – فصل سوم: چندضلعی‌ها (قسمت چهارم), حل تمارین فصل سوم (قسمت اول)

فیلم جلسه ۱۴ – فصل سوم: چندضلعی‌ها (قسمت پنجم) , حل تمارین فصل سوم (قسمت دوم)

فیلم جلسه ۱۵ – فصل چهارم: جبر (قسمت اول)، چند جمله ای

فیلم جلسه ۱۶ – فصل چهارم: جبر (قسمت دوم)، فاکتورگیری و تجزیه

فیلم جلسه ۱۷ – فصل چهارم: جبر (قسمت سوم)، معادله

فیلم جلسه ۱۸ – فصل چهارم: جبر (قسمت چهارم)، حل تمارین فصل چهارم (قسمت اول)

فیلم جلسه ۱۹ – فصل چهارم: جبر (قسمت پنجم)، حل تمارین فصل چهارم (قسمت دوم)

فیلم جلسه ۲۰ – فصل پنجم: بردارها (قسمت اول), مختصات بردار، جمع بردار و تساوی بردار ها(قسمت اول)

فیلم جلسه ۲۱ – فصل پنجم: بردارها (قسمت دوم), مختصات بردار، جمع بردار و تساوی بردار ها(قسمت دوم)

فیلم جلسه ۲۲ – فصل پنجم: بردارها (قسمت سوم), حل تمارین فصل پنجم

فیلم جلسه ۲۳ – فصل ششم: مثلث (قسمت اول)، قضیه فیثاغورس

فیلم جلسه ۲۴ – فصل ششم: مثلث (قسمت دوم)، رسم پاره‌خط رادیکالی روی محور و هم‌نهشتی

فیلم جلسه ۲۵ – فصل ششم: مثلث (قسمت سوم)، حالت‌های هم‌نهشتی مثلث

فیلم جلسه ۲۶ – فصل ششم: مثلث (قسمت چهارم)، حل تمرین هم‌نهشتی

فیلم جلسه ۲۷ – فصل هفتم: توان و جذر (قسمت اول)، یادآوری توان

فیلم جلسه ۲۸ – فصل هفتم: توان و جذر (قسمت دوم)، جذر و رادیکال

فیلم جلسه ۲۹ – فصل هفتم: توان و جذر (قسمت سوم)، ساده کردن رادیکال

فیلم جلسه ۳۰ – فصل هفتم: توان و جذر (قسمت چهارم)، حل تمرین (قسمت اول)

فیلم جلسه ۳۱ – فصل هفتم: توان و جذر (قسمت پنجم)، حل تمرین (قسمت دوم)

فیلم جلسه ۳۲ – فصل هشتم: آمار و احتمال (قسمت اول)، میانگین و جدول فراوانی و احتمال

فیلم جلسه ۳۳ – فصل هشتم: آمار و احتمال (قسمت دوم)، حل تمارین فصل هشتم

فیلم جلسه ۳۴ – فصل نهم: دایره (قسمت اول)، آشنایی با دایره و زوایای آن

فیلم جلسه ۳۵ – فصل نهم: دایره (قسمت دوم)، حل تمارین فصل نهم

آلاء

آلاء پنجره ای است رو به دور نمای آموزش کشور که می کوشد با اساتید کار بلد و مخاطبان پر تعداد و متعهد خود آموزش همگانی را در چهار گوشه ی این سرزمین در دسترس فرزندان ایران قرار دهد. خدمات اصلی آموزش در آلاء کاملا رایگان بوده و درآمد خدمات جانبی آن صرف برپا نگه داشتن و دوام این مجموعه عام المنفعه می شود. محصولات ما پیش تر با نام های آلاء و تخته خاک در اختیار مخاطبان قرار می گرفت که برای سهولت در مدیریت و دسترسی کاربران اکنون انحصارا با نام آلاء منتشر می شود.

آلاء

دبیرستان دانشگاه صنعتی شریف در سال ۱۳۸۳ تاسیس و زیر نظر دانشگاه صنعتی شریف فعالیت خود را آغاز کرد. فعالیت های آموزشی آلاء با نظارت دبیرستان دانشگاه شریف انجام می شود.

فصل سوم ریاضی هشتم علوانیان

  • مطلب جدید
  • 5 ژوئن 2022
دکمه بازگشت به بالا