hassan yazdani

hassan yazdani

hassan yazdani

hassan yazdani

Hassa Yazda i Hassa Yazda i Cha a i (Pe sia : حسن یزدانی چراتی bo 28 Decembe 1994 i Lapu Sah a, Chapak ud Ru al Dis ic ,1 Juyba Cou y, I a ) is a I a ia w es le . Yazda i is a Olympic a d Wo ld Champio […]


Hassa Yazda i

Hassa Yazda i Cha a i (Pe sia : حسن یزدانی چراتی bo 28 Decembe 1994 i Lapu Sah a, Chapak ud Ru al Dis ic ,1 Juyba Cou y, I a ) is a I a ia w es le . Yazda i is a Olympic a d Wo ld Champio i f ees yle w es li g i wo weigh ca ego ies. He became Olympic champio i he 74kg ca ego y a he 2016 Summe Olympics af e defea i g Russia w es le A iua Geduev i he fi al. The followi g yea he became Wo ld Champio a he 2017 Wo ld W es li g Champio ships i he Me ‘s f ees yle 86 kg ca ego y. He wo his seco d wo ld i le a he 2019 Wo ld W es li g Champio ships i Kazakhs a a d he hi d o e a he 2021 Wo ld W es li g Champio ships i No way.

Co e s

Ca ee edi

Yazda i ea ed a gold medal a he 2014 Ju io Wo ld Champio ships i he 66 kg divisio , by defea i g his Ame ica oppo e Aa o Pico i he fi al.2 The followi g yea , he placed seco d a he Se io Wo ld Champio ships, losi g o Magomed asul Gazimagomedov of Russia i he fi als by a sco e of 10–۳٫

Af e bumpi g up o 74 kg. Yazda i claimed gold a he 2016 Rio Olympics, defea i g A iua Geduev 6–۶ wi h c i e ia by sco i g he fi al poi s.

Af e o ce agai bumpi g up i weigh , Yazda i wo gold a he 2017 Islamic Solida i y Games i he 86 kg divisio . He defea ed fo me Olympic gold medalis Sha if Sha ifov wi h a sco e of 11-0 a d 2016 Olympic silve medalis Selim Yaşa wi h he same sco e e ou e o becomi g champio .

I July 2017, Yazda i wo he I a F ees yle W es li g Na io als a 86 kg, defea i g Ali eza Ka imi 5-0 o his pa h o vic o y. This gai ed him a place a he 2017 Wo ld W es li g Champio ships i Pa is. I 2017 Wo ld W es li g Champio ships i Pa is, Hassa Yazda i pa icipa ed i 86 kg. He became he champio wi h decisive wi s, 4 ou of 5 ma ches i cludi g he fi al wi h ech ical supe io i y. I he e i e champio ship, Yazda i gave ou o ly wo poi s. Righ af e he ma ches, he s a ed ha he came o Pa is fo a decisive gold, wi h o ifs o bu s.3

Hassa Yazda i defea s David Taylo i ba le of Olympic champio s a w es li g wo ld champio ships

Rio 2016 Olympic champio Yazda i ave ged his Tokyo 2020 fi al loss o Taylo , bea i g he Ame ica o 86kg gold a he 2021 W es li g Wo ld Champio ships i Oslo, No way.

Hassa Yazda i is he 86kg f ees yle w es li g wo ld champio o ce mo e af e a se sa io al 6-2 wi i he 86kg fi al ove Tokyo 2020 Olympic champio David Taylo o Su day 3 Oc obe i Oslo, No way.

I was a box-office clash be wee eig i g Olympic champ Taylo a d Rio 2016 Olympic champ Yazda i.

I a ia Yazda i had ple y of suppo i he Nye Jo dal Amfi s adium i Oslo, who oa ed him o igh o he e d befo e celeb a i g his wi wildly.

Elsewhe e i he 2021 W es li g Wo ld Champio ships o Su day, he e was mo e o celeb a e fo I a as Kam a Ghasempou p ovided he shock of he day, defea i g a o he big Ame ica hope – double wo ld champ J’de Cox.

The e was be e ews fo he U i ed S a es i he 74kg ca ego y as Kyle Dake wo gold i s yle.

Medal Mome | Tokyo 2020: W es li g F ees yle 86kg – DM Taylo (USA)

Yazda i bli zes Taylo i Olympic fi al ema ch

I was hei fi s mee i g si ce Taylo bea Yazda i i ha Tokyo 2020 fi al h ille , a d i lived up o all he p e-bou hype.

Yazda i gave his fa s i he c owd ple y o chee abou af e aki g a ea ly 2-0 lead h ough couple of s ep-ou s.

Taylo ‘s s a egy was o le Yazda i bu his e e gy a he begi i g of he ma ch a d he Ame ica ied o up he pace af e hey came back f om hei espec ive co e s, bu he I a ia ‘s quick cha ge of di ec io caugh he Ame ica wi h a u de hook fo 4-0, befo e Taylo eplied fo his fi s poi s of he ma ch o make i 4-2.

Wi h 30 seco ds lef o he clock Yazda i s ayed ches – o-ches wi h Taylo , o givi g him a oppo u i y o sco e, a d eve ually ook wo mo e poi s o wi he bou 6-2.

Kyle Dake wi s hi d Wo ld i le a 74kg

I was ‘ all bad ews fo Team USA, as Tokyo 2020 b o ze medallis Kyle Dake claimed his hi d Wo ld Champio ship wi e ‘s medal wi h a classic pe fo ma ce i he 74kg fi al.

Dake defea ed Tajmu az Salkaza ov 7-3 a d whooped i deligh as he ou ed he s adium d aped i he Ame ica flag.

I was a exci i g e cou e igh f om he off as he fi s poi we he Ame ica ‘s way fo a s ep-ou , Dake pu i g he p essu e o ea ly.

Bu Salkaza ov, bo i Russia bu a a u alised Slovakia ci ize , has buil a epu a io as a gia -kille a d cou e ed well o eve hi gs up a 1-1 he make i 2-1 wi h a o he s ep-ou .

Dake’s class sho e h ough howeve , as he pu wo poi s o he sco eboa d wi h a adema k body lock, a d he showed ligh i g fas eac io wi h a each i side o pu i beyo d doub .

A wo- ime wo ld champio a he o -Olympic 79kg weigh , ow he USA supe s a is o op of he wo ld agai a 74kg, p ovi g his ve sa ili y a d a u al w es li g ale .

I he 125kg fi al, I a ia you gs e Ami Hossei Za e had oo much pace fo Geo gia h ee- ime wo ld champio Ge o Pe iashvili, aki g he bou – a d his fi s wo ld i le – wi h a 9-2 wi .

Rio 2016 Olympic champio Taha Akgul of Tu key ook he b o ze medal wi h vic o y ove Nick Gwiazdowski of he USA.

Ghasempou s u s J’de Cox

I a ia g apple Kam a Ghasempou b ough mo e joy o he pa isa c owd a d pulled off he shock of he day as he e ded double wo ld champ J’de Cox’s ou ame i he 92kg semi-fi als i Oslo.

Jo da Bu oughs makes 79kg fi al

Mea while Lo do 2012 Olympic champio Jo da Bu oughs was igh a home i his ew weigh ca ego y of 79kg c uisi g i o he fi al af e defea i g Japa ‘s YOSHIDA Ryuki 10-1 i he semi-fi al.

The U.S. w es le will figh fo a fif h Wo ld i le agai s I a ‘s Mohammad Nokhodila imi omo ow Mo day 4 Oc obe .

Vic o y would be a fi i g u a ou d fo Bu oughs, who failed o make he USA eam fo he Tokyo 2020 Olympics.

I ‘s good o be back – Jo da Bu oughs

Af e wi i g his semi-fi al i empha ic fashio , Bu oughs bou ced off he ma , gave his si gle o a Ame ica fa i he s a ds a d spoke i he mixed zo e a ea.

I ‘s good o be back, i feels good o be back, I’m happy so fa , he said, pumped up af e his co vi ci g vic o y.

A o he Wo ld i le will help Bu oughs back o he pa h o his ul ima e goal: Becomi g a Olympia agai .

hassan yazdani

  • مطلب جدید
  • 5 ژوئن 2022
دکمه بازگشت به بالا