نرم افزار تخمین رتبه کنکور

نرم افزار تخمین رتبه کنکور

نرم افزار تخمین رتبه کنکور

نرم افزار تخمین رتبه کنکور

نرم افزار تخمین رتبه کنکور ۱۴۰۱ ویژه داوطلبان آزمون سراسری و بهترین نرم افزار ارتقا رتبه جهت ارائه ساده ترین روش بهبود رتبه کنکور مطابق درصدها و سوابق


نرم افزار تخمین رتبه کنکور ۱۴۰۰ – ۱۴۰۱

ایران مشاوره ۲,۳۵۱ نظرها

سوالات متداول

۱- چگونه رتبه خود در کنکور را تخمین بزنیم؟

داوطلبان با وارد کردن درصدهای دروس مختلف خود در این نرم افزار می توانند رتبه در سهمیه و رتبه کشوری خود را به طور تقریبی مشاهده نمایند.

۲- با رتبه ای که در کنکور کسب کرده ام ، شانس قبولی در چه رشته ها و دانشگاه هایی را دارم؟

با استفاده از این نرم افزار می توانید رتبه لازم برای قبولی در رشته ها و دانشگاه های مختلف را مشاهده نمایید.

۳- در نرم افزار تخمین رتبه ایران مشاوره تراز و رتبه های قبولی در چه دانشگاه هایی پوشش داده شده ؟

این نرم افزار یکی از جامع ترین نرم افزارهای تخمین رتبه کنکور می باشد و اکثر دانشگاه های سراسری را پوشش می دهد.

$(‘.ca ame’).h ml(”); $(docume ). eady(fu c io () $(‘.fix-ba e 2’).h ml(” ‘ ‘); ); .s a svg backg ou d: .s a svg:hove backg ou d: .pos Like ma gi : 20px au o 50px au o; ex -alig : ce e ; wid h: 157px; paddi g: 0px 0px 0px 6px; backg ou d: bo de : 1px solid bo de – adius: 13px; fo -size: 14px; li e-heigh : 30px; whi e-space: ow ap; backg ou d-colo : colo : box-shadow: 0 0 25px .pos like- ex ve ical-alig : middle; colo : .sl-w appe a bo de -bo om: 0 !impo a ; ex -deco a io : o e !impo a ; .sl-bu o fo -size: 1em; li e-heigh : 1; fo -weigh : o mal; * Colo s * a.liked colo : a.liked:hove , a.liked:ac ive, a.liked:focus colo : a.liked spa .sl-cou , .sl-cou colo : * Ico * .sl-ico ma gi – igh : 4px; fo -family: ‘wpya -BYeka ‘,Helve ica,sa s-se if; ex – a sfo m: uppe case; ve ical-alig : middle; colo : ma gi – op: 1px; fo -size: 17px; .sl-ico i ma gi – op: 1px; ma gi -lef : 5px; fo -size: 17px; .sl-ico svg fill: cu e Colo ; wid h: 1em; heigh : 1em; ma gi -lef :5px; .sl-ico svg:af e co e : ; posi io : absolu e; op: 0; igh : 0; bo om: 0; lef :0; * Cou * .sl-cou fo -size: 1em; fo -family: ‘wpya -BYeka ‘,Helve ica,sa s-se if; ex – a sfo m: uppe case; ve ical-alig : middle; display: o e; * Loade * .loade , .loade :befo e, .loade :af e backg ou d: gba(0, 0, 0, 0.2); -webki -a ima io : load1 1s i fi i e ease-i -ou ; a ima io : load1 1s i fi i e ease-i -ou ; wid h: .2em; heigh : .6em; .loade :befo e, .loade :af e posi io : absolu e; op: 0; co e : ”; .loade :befo e lef : -.375em; -webki -a ima io -delay: -0.32s; a ima io -delay: -0.32s; .loade ex -i de : -9999em; display: i li e-block; posi io : ela ive; ve ical-alig : middle; fo -size: 1em; -webki – a sfo m: a sla eZ(0); -ms- a sfo m: a sla eZ(0); a sfo m: a sla eZ(0); -webki -a ima io -delay: -0.16s; a ima io -delay: -0.16s; .loade :af e lef : .375em; @-webki -keyf ames load1 0%, 80%, 100% box-shadow: 0 0 gba(0, 0, 0, 0.2); heigh : .6em; 40% box-shadow: 0 -.3em gba(0, 0, 0, 0.2); heigh : 1em; @keyf ames load1 0%, 80%, 100% box-shadow: 0 0 gba(0, 0, 0, 0.2); heigh : .6em; 40% box-shadow: 0 -.3em gba(0, 0, 0, 0.2); heigh : 1em;

نرم افزار تخمین رتبه کنکور

  • مطلب جدید
  • 5 ژوئن 2022
دکمه بازگشت به بالا