me.qom. ir

me.qom. ir

me.qom. ir

me.qom. ir

Qom.i خانه – شهرداری قم Quick Summa y Se ve IP add ess esolved: NoH p espo se code: No eLas Checked: 06062022 Qom.i affic volume is 698 u ique daily visi o s a d hei 5,302 pageviews. The web value a e of qom.i is 93,732 USD. Each visi o makes a ou […]


Qom.i خانه – شهرداری قم

Quick Summa y

Se ve IP add ess esolved: NoH p espo se code: No eLas Checked: 06062022

Qom.i affic volume is 698 u ique daily visi o s a d hei 5,302 pageviews. The web value a e of qom.i is 93,732 USD. Each visi o makes a ou d 8.13 page views o ave age.

By Alexa’s affic es ima es qom.i placed a 61,577 posi io ove he wo ld, while he la ges amou of i s visi o s comes f om I a , whe e i akes 3,283 place.

Pe fec fo qom.i ha hei da a ce e (p ovided by compa y compa y Asia ech Da a T a smissio compa y) is loca ed i I a , as ha empowe s mos of he visi o s o educe he page load ime. See he lis of o he web pages hos ed by Asia ech Da a T a smissio compa y.

Qom.i egis e ed u de .IR op-level domai . Check o he websi es i .IR zo e.

The las ve ifica io esul s, pe fo med o (Novembe 26, 2019) qom.i show ha qom.i has a expi ed wildca d SSL ce ifica e issued by U ize o Tech ologies S.A. (expi ed o Oc obe 07, 2020). Click “Ref esh” bu o fo SSL I fo ma io a he Safe y I fo ma io sec io . Check he lis of websi es usi g SSL ce ifica es issued by U ize o Tech ologies S.A..

I acco da ce wi h Google Safe B owsi g, Google Safe Sea ch a d Syma ec qom.i is p e y a safe domai .

Relyi g Google MobileF ie dly es qom.i is well op imized fo mobile a d able devices, howeve web page loadi g speed may be imp oved.

Qom.i Ge e al I fo ma io

Audie ce Geog aphy. Whe e a e qom.i visi o s loca ed?

Whe e do visi o s go o qom.i ?

How popula is qom.i ?

Qom.i Safe y I fo ma io

Qom.i Se ve I fo ma io

ASN ID: 203000 ASN Ti le: Asia ech Da a T a smissio compa y

Las Upda e: 04232022

% This is he RIPE Da abase que y se vice.% The objec s a e i RPSL fo ma .%% The RIPE Da abase is subjec o Te ms a d Co di io s.% See h p:www. ipe. e dbsuppo db- e ms-co di io s.pdf% No e: his ou pu has bee fil e ed.% To eceive ou pu fo a da abase upda e, use he -B flag.% I fo ma io ela ed o ‘AS196608 – AS210331’as-block: AS196608 – AS210331desc : RIPE NCC ASN block ema ks: These AS Numbe s a e assig ed o e wo k ope a o s i he RIPE NCC se vice egio .m -by: RIPE-NCC-HM-MNTc ea ed: 2018-12-04T08:56:54Zlas -modified: 2018-12-04T08:56:54Zsou ce: RIPE% I fo ma io ela ed o ‘AS203000’% Abuse co ac fo ‘AS203000’ is ‘abuse@asia ech.i ‘au – um: AS203000as- ame: QomMa ipulici yo g: ORG-AI34-RIPEimpo : f om AS48147 accep ANYimpo : f om AS43754 accep ANYimpo : f om AS9147 accep ANYexpo : o AS48147 a ou ce AS203000expo : o AS43754 a ou ce AS203000expo : o AS9147 a ou ce AS203000admi -c: HK6484-RIPE ech-c: HK6484-RIPEs a us: ASSIGNEDm -by: RIPE-NCC-END-MNTm -by: ASIATECH-MNTm -by: qom-m c ea ed: 2016-04-18T15:18:47Zlas -modified: 2019-10-26T12:10:03Zsou ce: RIPEo ga isa io : ORG-AI34-RIPEo g- ame: Asia ech Da a T a smissio compa yo g- ype: LIRadd ess: No.37, Mi emad, Mo aha i s ee add ess: 1587843111add ess: Teh a add ess: IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OFpho e: 982191010000fax- o: 982182144522admi -c: ATMN-RIPE ech-c: ATTC-RIPEm – ef: RIPE-NCC-HM-MNTm – ef: ASIATECH-MNTm -by: RIPE-NCC-HM-MNTm -by: ASIATECH-MNTabuse-c: AAR107-RIPEc ea ed: 2007-08-24T13:42:41Zlas -modified: 2019-12-07T07:21:16Zsou ce: RIPE # Fil e edpe so : Hamid eza Khoshgooadd ess: Qom Mu icipali y, Emam moosa sad , Qom, I a pho e: 982537702117 ic-hdl: HK6484-RIPEm -by: qom-m c ea ed: 2019-08-06T13:17:45Zlas -modified: 2019-08-06T13:17:45Zsou ce: RIPE% This que y was se ved by he RIPE Da abase Que y Se vice ve sio 1.96 (WAGYU)

Qom.i Domai Name I fo ma io

% This is he IRNIC Whois se ve v1.6.2.% Available o web a h p:whois. ic.i % Fi d he e ms a d co di io s of use o h p:www. ic.i %% This se ve uses UTF-8 as he e codi g fo eques s a d espo ses.% NOTE: This ou pu has bee fil e ed.% I fo ma io ela ed o ‘qom.i ‘domai : qom.i ascii: qom.i ema ks: (Domai Holde ) Shah da i Ma kazi Qom ema ks: (Domai Holde Add ess) Saheli S ., Shah da i Ma kazi Qom,, Qom, Qom, IRholde -c: sh548-i icadmi -c: sh548-i ic ech-c: sh548-i icbill-c: o52-i ic se ve : s1.ami idc.com se ve : s2.ami idc.com se ve : s3.ami idc.com se ve : s4.ami idc.comlas -upda ed: 2020-11-23expi e-da e: 2025-11-23sou ce: IRNIC # Fil e ed ic-hdl: sh548-i ico g: Shah da i Ma kazi Qome-mail: admi @qom.i add ess: Saheli S ., Shah da i Ma kazi Qom,, Qom, Qom, IRpho e: 7755532fax- o: 6610407sou ce: IRNIC # Fil e ed ic-hdl: o52-i ico g: Fa ava ie E elaa e Towseye Sama (Miha ic)e-mail: sales@miha ic.comsou ce: IRNIC # Fil e ed

s1.ami idc.comTTL: 3600Email add ess: a.alika imi91.gmail.comSe ial: 2019022347Ref esh: 10800Re y: 3600Expi e: 604800Mi imum: 3600

Qom.i HTML Valida io

Qom.i Desk op I sigh s

Las es ed: 11222018

Qom.i Mobile I sigh s

Las es ed: 11222018

me.qom. ir

  • مطلب جدید
  • 6 ژوئن 2022
دکمه بازگشت به بالا