معنی شعر کان فلان طوطی که مشتاق شماست

معنی شعر کان فلان طوطی که مشتاق شماست را از سایت هاب گرام دریافت کنید.

معنی شعر های درس رهایی از قفس فارسی

گفت طوطی را((چه خواهی ارمغان                                           کارمت از خطه ی هندوستان؟))

بازرگانبه طوطی گفت:((دوست داری از سرزمین هندوستان برایت چه چیزی بیاورم؟))

گفت آن طوطی((که آن جا طوطیان                                           چون ببینی،کن ز حال ما بیان))

طوطی به بازرگان گفت:((در آن جا(یعنی سرزمین هندوستان)وقتی طوطی های زیادی دیدی.))آن ها دوستان من هستند-از حال من برای آن بیان کن و بگو

کان فلان طوطی که مشتاق شماست                                      از قضای آسمان در حبس ماست

بازرگان به طوطی ها(یعنی طوطی های سرزمین هندوستان)گفت:((طوطی من می خواهد شما را ببیند اما از سرنوشت و تقدیر در اثارت ماست

این چرا کردم چرا دادم پیام                                                     سوختم بیچاره را زین گفت خام

چرا این کار را کردم و پیام طوطی را به این طوطیان رساندم؟از این گفت خام و بی تجربه ی خودم دل این بیچاره را سوزاندم

کرد بازرگان تجارت را تمام                                                       باز آمد سوی منزل شادکام

بازرگان تجارت خود را تمام کرد و با خوش حالی به سمت خانه اش بازگشت

هر غلامی را بیاورد ارمغان                                                      هر کنیزک را ببخشید او نشان

به هر کدام از خدمتکاران مرد و زن سوغات و نشانی از هندوستان هدیه داد

گفت طوطی :((ارمغان بنده کو؟                                            آن چه گفتی و آن چه دیدی،بازگو!

طوطی گفت:((سوغاتی من کو؟هر چه که به طوطی ها گفتی و از آن ها چیزی شنیدی به من بگو

گفت:گفتم آن شکایت های تو                                             با گروهی طوطیان همتای تو

بازرگان گفت:((شکایت های تو را با گروهی از طوطی ها که مثل تو بودند گفتم

آن یکی طوطی زدردت بوی برد                                          زهره اش بدرید و لرزید و بمرد

یکی از آن طوطی ها که از درد اسیری تو در قفس خبر دار شد.زهره اش ترکید و برخود لرزید و مرد

منبع مطلب : mb13831383.loxblog.com

مدیر محترم سایت mb13831383.loxblog.com لطفا اعلامیه سیاه بالای سایت را مطالعه کنید.

معنی شعر های درس رهایی از قفس فارسی

گفت طوطی را((چه خواهی ارمغان                                           کارمت از خطه ی هندوستان؟))

بازرگانبه طوطی گفت:((دوست داری از سرزمین هندوستان برایت چه چیزی بیاورم؟))

گفت آن طوطی((که آن جا طوطیان                                           چون ببینی،کن ز حال ما بیان))

طوطی به بازرگان گفت:((در آن جا(یعنی سرزمین هندوستان)وقتی طوطی های زیادی دیدی.))آن ها دوستان من هستند-از حال من برای آن بیان کن و بگو

کان فلان طوطی که مشتاق شماست                                      از قضای آسمان در حبس ماست

بازرگان به طوطی ها(یعنی طوطی های سرزمین هندوستان)گفت:((طوطی من می خواهد شما را ببیند اما از سرنوشت و تقدیر در اثارت ماست

این چرا کردم چرا دادم پیام                                                     سوختم بیچاره را زین گفت خام

چرا این کار را کردم و پیام طوطی را به این طوطیان رساندم؟از این گفت خام و بی تجربه ی خودم دل این بیچاره را سوزاندم

کرد بازرگان تجارت را تمام                                                       باز آمد سوی منزل شادکام

بازرگان تجارت خود را تمام کرد و با خوش حالی به سمت خانه اش بازگشت

هر غلامی را بیاورد ارمغان                                                      هر کنیزک را ببخشید او نشان

به هر کدام از خدمتکاران مرد و زن سوغات و نشانی از هندوستان هدیه داد

گفت طوطی :((ارمغان بنده کو؟                                            آن چه گفتی و آن چه دیدی،بازگو!

طوطی گفت:((سوغاتی من کو؟هر چه که به طوطی ها گفتی و از آن ها چیزی شنیدی به من بگو

گفت:گفتم آن شکایت های تو                                             با گروهی طوطیان همتای تو

بازرگان گفت:((شکایت های تو را با گروهی از طوطی ها که مثل تو بودند گفتم

آن یکی طوطی زدردت بوی برد                                          زهره اش بدرید و لرزید و بمرد

یکی از آن طوطی ها که از درد اسیری تو در قفس خبر دار شد.زهره اش ترکید و برخود لرزید و مرد

منبع مطلب : www.mb13831383.loxblog.ir

مدیر محترم سایت www.mb13831383.loxblog.ir لطفا اعلامیه سیاه بالای سایت را مطالعه کنید.

جواب کاربران در نظرات پایین سایت

مهدی : نمیدونم, کاش دوستان در نظرات جواب رو بفرستن.

رضا : ان طوطی که میخواهد شما را ببیند اما از سرنوشت زندانی ما شده است

مهشید : بچه ها من میدونم معنی و مفهومش رو

دکمه بازگشت به بالا