کلمه های هم آوا با معنی کلاس چهارم

کلمه های هم آوا با معنی کلاس چهارم را از سایت هاب گرام دریافت کنید.

کلمات هم آوا

خوار = کم ارزش و کوچک

خار = تیغ گل یا خاشاک

سد = دیواری برای جمع کردن آب

صد = عددی در ریاضی

ثری = خاک و زمین

سرا = خانه

خیش = گاو آهن

خویش = خود ، فامیل

خاست = بلند شد

خواست = میل ، آرزو ، طلب

ثواب = پاداش اخروی

صواب = ذرست

غازی = جنگجو

قاضی = قضاوت کننده

عَلَم = پرچم

اَلَم =درد و رنج

حاسد = حسود

حاصد = درو کننده

غریب = بیگانه

قریب = نزدیک

نواحی = ناحیه ها

نواهی = نهی شده ها

آری = بله

عاری = بدون چیز

قوس = کمان

غوث =فریاد

غوص = فرو رفتن در آب

عرض = پهنا

ارض = زمین

ارز = پول خارجی

نصر = پیروزی

نسر = کرکس

نثر = نوشته ای که شعر نیست

غزا = جنگ

قضا = تقدیر الهی

غذا = خوردنی

سیف = شمشیر

صیف= تابستان

عمارت = آبادانی

امارت =فرمان روایی

حیات = زندگی

حیاط = زمین با حد و حدود ،حصار

اساس = بنیاد و پایه

اثاث =لوازم خانه

خان = سرور ، رئیس

خوان = سفره

راضی = خشنود ، قانع

رازی = نام دانشمند ایرانی ، چیز پنهانی

حال = چگونگی ، کیفیّت

حوال = حائل میان دو چیز

خـُرد =  کوچک که در مقابل بزرگ است

خورد=  خوراک

باز= دوباره

باز= باز کردن (مثلا دفتر)

باز=نوعی پرنده

منبع مطلب : emamjavadsschool.blogfa.com

مدیر محترم سایت emamjavadsschool.blogfa.com لطفا اعلامیه سیاه بالای سایت را مطالعه کنید.

کلمات هم آوا (متشابه ) :

نظر به اهمیّت کلمات هم آوا در ادامه فهرستی از برخی از این واژگان را می آوریم :

زمین : کره ی خاکی                                           ضمین : عهده دار

غالب : چیره ، برتر                                              قالب : شکل

پرتغال : نام کشور                                             پرتغال : نام میوه

اَلَم : درد                                                           عَلَم : پرچم

صواب : درست                                                ثواب : پاداش ، اجر

بحر : دریا                                                         بهر : برای

غذیر گودال   –   آبگیر                                   قدیر : توانا ، قادر

حول : اطراف                                                هول : ترس

غریب : دور از وطن                                      قریب : نزدیک

قاضی : داور                                                غازی : جنگجو

آری : بله                                                     عاری :   بری – پاک

ارز : پول و بهاء                                          عرض : پهنا

اساس : پایه و بنیاد                                       اثاث : وسایل و لوازم

اسم :   نام                                                    اثم :   گناه

امل : آرزو                                                 عمل : کارو تلاش

امارت : فرمانروایی و حکومت                    عمارت : بنا

باقی :   باقیمانده و ته مانده                           باغی : سرکش و نافرمان

تعلّم : آموختن                                             تألم : سختی ودرد کشیدن

تهدید : ترساندن                                          تحدید : حدو اندازه – معلوم کردن

حیات : زندگی                                            حیاط :   صحن ، محوطه

حرم : اندرون خانه ، اهل خانه                     هرم :   پیری

خویش : فامیل ، خود                                 خیش : گاو آهن

خار : تیغ                                                      خوار : ذلیل و بی مقدار

قضا : اتفاق                                                   غذا : خوردنی

قدر : اندازه و ارزش                                     غدر : مکرو بی وفایی

معمور : آباد شده                                         مأمور : فرمانبرو نگهبان

نثر : متن – غیر شعر                                    نصر : یاری کردن

خاست : بلند شد                                        خواست : طلب کرد

حراست : نگهبانی                                      حراثت : برزه گری – کشاورزی

زهر : سم                                                    ظهر :    پشت

سفر : یکجانماندن – مسافرت                   صفر : ماه دوم قمری

سد : بستن                                                  صد : عدد صد 

منبع مطلب : masoud-shamsi.blogfa.com

مدیر محترم سایت masoud-shamsi.blogfa.com لطفا اعلامیه سیاه بالای سایت را مطالعه کنید.

جواب کاربران در نظرات پایین سایت

مهدی : نمیدونم, کاش دوستان در نظرات جواب رو بفرستن.

دکمه بازگشت به بالا