معنی بیت سعدی اگر عاشقی کنی و جوانی عشق محمد بس است و ال محمد

معنی بیت سعدی اگر عاشقی کنی و جوانی عشق محمد بس است و ال محمد

معنی بیت سعدی اگر عاشقی کنی و جوانی عشق محمد بس است و ال محمد را از سایت هاب گرام دریافت کنید.

فارسی : درس دوازده ، اسوه ی نیکو

         فارسی : درس دوازده ، اسوه ی نیکو

           

       

اسوه ی نیکو

( ص ) : صلی الله علیه و آله

ماه فرو ماند از جمال محمد ( ص )  

سرو نباشد به اعتدال محمد

قافیه : جمال – اعتدال

ردیف : محمد

تعداد جمله ها : 1 – ماه فرو ماند از جمال محمد ( ماه از جمال

                           
                            محمد فرو ماند . )

                    2 – سرو نباشد به اعتدال محمد ( سرو به اعتدال

                         محمد نباشد . )

تشخیص : فرو ماندن و شگفت زده شدن به ماه نسبت داده شده است .

سرو در ادبیات مظهر و نشانه ی تناسب اندام است .

 ماه از زیبایی پیامبر ( ص ) حیران و متعجب می ماند .

سرو هم قامت متناسب پیامبر را ندارد .

آدم و نوح و خلیل و موسی  و عیسی

آمده مجموع در ظلال محمد

قافیه : ظلال

ردیف : محمد

تعداد جمله ها : 1 – آدم و نوح و خلیل و موسی  و عیسی آمده مجموع


در ظلال محمد ( آدم و نوح و خلیل و موسی  و عیسی در ظلال محمد


مجموع آمده )

مراعات نظیر : آدم – نوح – خلیل – موسی – عیسی

در ظلال و سایه ی کسی بودن یعنی در پناه او بودن ، در حمایت

 
کسی بودن

حضرت آدم ، حضرت نوح ، حضرت ابراهیم ، حضرت موسی و

حضرت عیسی ( ع ) همه در پناه پیامبر اکرم ( ص ) هستند .

                                   

سعدی اگر عاشقی کنی و جوانی

عشق محمد بس است و آل محمد

قافیه : آل  

ردیف : محمد

تعداد جمله ها : 1 – سعدی ،  

                   2 – اگر عاشقی کنی ،

                   3 – و جوانی ( کنی که فعل جمله است حذف شده )

                4 – عشق محمد بس است

              5 – و آل محمد ( چند واژه ی جمله حذف شده است : و

عشق آل محمد بس است . )

تکرار : محمد

سعدی اگر می خواهی عاشق و دلداده باشی ، عشق 

پیامبر و خاندان پاکش برایت کافی است .

      

دانش های زبانی و ادبی :

در درس های گذشته ، شخص و شمار فعل را آموختیم .

یعنی هر فعل را در سه شخص مفرد و سه شخص جمع یاد گرفتیم .

به عنوان مثال :

به هر یک از فعل های « رفتم ، رفتی ، رفت » به ترتیب


« اول شخص مفرد »  ،


« دوم شخص
مفرد »  و


« سوم شخص مفرد »  می گفتیم


و به هر یک از فعل های « رفتیم ، رفتید ، رفتند »

به ترتیب :


« اول شخص جمع »  ،


« دوم شخص جمع »  و


« سوم شخص جمع »  می گفتیم .

و حالا نکته ی جدید این درس این که : به هر یک از صورت های


ششگانه ی مفرد و جمع فعل ، « صیغه » یا « ساخت »


گفته می شود .

یعنی اگر از شما خواستند که « ساخت » یا « صیغه » ی


سوم شخص « می توانم » را بنویسید ،
پاسخ ، « می توانند » است ؛


همچنین « ساخت » دوم شخص مفرد همین فعل ، « می توانی »


 
است .

              

                                  

حالا شما به پرسش های زیر پاسخ دهید .

1 – ساخت  « دوم شخص جمع » فعل « برخاسته ام » را

      بنویسید .

2 – ساخت  « دوم شخص مفرد » فعل « بر می دارم » را بنویسید .

3 – ساخت  « اول شخص جمع » فعل « می پرسم » را بنویسید .

4 – ساخت  « سوم شخص جمع » فعل « می گفتم » را بنویسید .

5 – ساخت  « سوم شخص مفرد » فعل « رفته بودم » را بنویسید .

                    

                                       

پاسخ :

1 – برخاسته اید

2 – برمی داری

3 – می پرسیم

4 – می گفتند

5 – رفته بود

           

زمانی که ساخت های ششگانه ی فعل را به ترتیبِ 


« اول شخص مفرد » ،


« دوم شخص مفرد » ،


 
« سوم شخص مفرد » ،


« اول شخص جمع » ،


« دوم شخص جمع » و


« سوم شخص جمع »


 
بیان می کنیم ، می گوییم آن فعل را « صرف » کرده ایم .


پس وقتی از شما خواستند فعل
« بروم » را صرف کنید ،


باید به ترتیب بگویید :

بروم


بروی


برود


 
برویم


 
بروید


 
بروند

                              

                

حالا فعل های زیر را را صرف کنید .

1 – شنیده ام

2 – شسته بودم

3 – خورده باشم

4 – دانستم

                       

                       

پاسخ :

1 – شنیده ام                 شنیده ایم

      شنیده ای                شنیده اید

      شنیده است              شنیده اند

                       

2 – شسته بودم             شسته بودیم

      شسته بودی            شسته بودید

      شسته بود              شسته بودند

                 

3 – خورده باشم            خورده باشیم

     خورده باشی            خورده باشید

     خورده باشد             خورده باشند

                

            

4 – دانستم                     دانستیم

      دانستی                    دانستید

      دانست                    دانستند

       

نکته ی دیگر درباره ی فعل ، ساختمان فعل است .

هر فعل از چند قسمت ساخته شده است .

یکی از این قسمت ها که در تمام ساخت های ششگانه بدون تغییر ،


تکرار می شود ، « بن » فعل
است .

ساخت های ششگانه ی « بروم » را صر ف می کنیم .

بروم 

بروی

برود

برویم

بروید

بروند

« بـ » نشانه ی زمان فعل است .

« رو » جزء ثابت فعل و « بن » است .

« م » ، « ی » ، « د » ، « یم » ، « ید » ، « ند » جزء


متغیر فعل هستند که در هر فعل نسبت
به « ساخت » دیگر


تغییر می کند .


به این قسمت فعل ، « شناسه » گفته می شود .

                  

فعل « می نوشم » را صرف می کنیم تا بن آن مشخص شود .

می نوشم

می نوشی

می نوشد

می نوشیم

می نوشید

می نوشند

« می » نشانه ی زمان

« نوش » بن فعل

و « م » ، « ی » ، « د » ، « یم » ، « ید » ، « ند »


شناسه هستند .

                                        

حالا در فعل های زیر بن را مشخص کنید .

1 – کاشتیم

2 – رسیدیم

3 – می روند

4 – بگویی

5 – می کارید

6 – خواهیم دید

7 – برسم

8 – رفته باشد

9 – گفته بودند

      

پاسخ :

1 – کاشت

2 – رسید

3 – رو

4 – گو ( « ی » اول « ی » میانجی است . )  

5 – کار  

6 – دید

7 – رس

8 – رفت

9 – گفت                       

                     

                                         

جواب کاربران در نظرات پایین سایت

مهدی : نمیدونم, کاش دوستان در نظرات جواب رو بفرستن.

دکمه بازگشت به بالا