بر اساس آموزه‌های دینی، برای شادابی در زندگی، آیا باید کودک درون را فعال نگهداشت؟!

بر اساس آموزه‌های دینی، برای شادابی در زندگی، آیا باید کودک درون را فعال نگهداشت؟!

اصطلاح کودک درون، اصطلاحی جدید است که توسط روان‌شناسان ابداع شده و در مورد آثار مثبت و منفی آن سخن فراوان گفته‌اند. آنچه به طور خلاصه در مورد این اصطلاح می‌توان گفت این است که انسان برای برطرف کردن امراض روحی خود گاه باید کودکانه فکر و زندگی کند و یا هنگام برخورد با کودکان، خود را مانند آنان نموده و با آنها رفتاری مانند آنان داشته باشد.

اگرچه این اصطلاح در منابع اسلامی وجود ندارد؛ اما برخی روایات می‌تواند در مواردی همخوان با آن چیزی باشد که امروزه بدان پرداخته می‌شود:

  1. رسول خدا(ص): «کودکان را به دلیل پنج چیز دوست می‌دارم: بسیار مى‌گِریند؛ با خاک بازى می‌کنند؛ بدون کینه دشمنى می‌کنند؛ چیزى براى فردا ذخیره نمی‌کنند؛ و می‌سازند و بعد خراب می‌کنند».[1]
  2. رسول خدا(ص): «هر کسی کودکى در کنار او است، باید با وى چون کودکان هم‌‌بازى شود».[2]
  3. امام علی(ع): کسی که دارای فرزند است، با رفتار کودکانه نسبت به او رفتار کند.[3]

این روایات به این معنا است که اگر بخواهیم در برابر کودکان موفق باشیم، باید مانند آنان رفتار نماییم،[4] بیندیشیم و زندگی کنیم.

البته این توصیه‌ای کلی نبوده و می‌تواند با توجه به شرایط، متفاوت باشد.


[1]. عیناثی، محمد بن محمد، المواعظ العددیه، ص 340، قم، طلیعه النور، 1384 ش.

[2]. شیخ صدوق، من لا یحضره الفقیه، محقق، مصحح، غفاری، علی اکبر، ج 3، ص 483 – 484، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ دوم، 1413ق.

[3]. کلینی، محمد بن یعقوب، کافی، محقق، مصحح، غفاری، علی اکبر، آخوندی، محمد، ج 6، ص 50، تهران، دار الکتب الإسلامیه، چاپ چهارم، 1407ق.

[4]. مجلسی اول، محمد تقی، روضه المتقین فی شرح من لا یحضره الفقیه، محقق، مصحح، موسوی کرمانی، سید حسین، اشتهاردی، علی‌پناه، طباطبائی، سید فضل الله، ج 8، ص 599، قم، ‌مؤسسه فرهنگی اسلامی کوشانپور، چاپ دوم، 1406ق.

بر اساس آموزه‌های دینی، برای شادابی در زندگی، آیا باید کودک درون را فعال نگهداشت؟! / اسلام کوئست

دکمه بازگشت به بالا