آیا نزدیکی با زن حائض از پشت اشکال دارد؟

آیات عظام امام، خامنه‏ای، صافی، مکارم و نوری: کراهت شدید دارد. نوری، توضیح‏المسائل، م 452 ؛ امام و صافی، توضیح‏المسائل مراجع، م 450 ؛ مکارم، تعلیقات علی العروه، احکام الحیض، السابع و خامنه‏ای، استفتاء، س 425.
آیات عظام بهجت، تبریزی و وحید: بنابر احتیاط واجب، جایز نیست. وحید، منهاج‏الصالحین، ج 2، م 228 ؛ بهجت، وسیله النجاه، ج 1، م 268 ؛ تبریزی، منهاج‏الصالحین، ج 1، م 228.
آیات عظام سیستانی و فاضل: اگر زن راضی باشد، کراهت شدید دارد و اگر راضی نباشد، بنابر احتیاط واجب جایز نیست. فاضل، تعلیقات علی‏العروه، احکام الحیض، السابع ؛ سیستانی، توضیح‏المسائل مراجع، م 450.
(احکام زن و شوهر، سیدمجتبی حسینی،)

دکمه بازگشت به بالا