Ultimate magazine theme for WordPress.

موهای بلند را چگونه باید مسح کرد؟

همه مراجع: یا باید بیخ موها را مسح کند و یا فرق سر را باز کرده، پوست سر را مسح نماید.[1]

______________________

[1] ( 4). توضیح‏المسائل مراجع، م 251؛ وحید، توضیح‏المسائل، م 257؛ نورى، توضیح‏المسائل، م 252 و دفتر: خامنه‏اى.