Ultimate magazine theme for WordPress.

آیا قبل از اذان می شود برای نماز وضو گرفت؟

همه مراجع: اگر به قصد داشتن طهارت (نه وضو براى نماز) وضو بگیرد، مى‏تواند با آن نماز بخواند.[1]

____________________

[1] توضیح‏المسائل مراجع، م 320؛ وحید، توضیح‏المسائل، م 326؛ نورى، استفتاءات، ج 1، س 42.