Ultimate magazine theme for WordPress.

خواب تا چه اندازه وضو را باطل می کند؟

همه مراجع: اینکه چشم نبیند و گوش نشنود و اگر یکى از این دو مشخصه نباشد، وضو باطل نمى‏شود.[1]

____________________

[1]  توضیح‏المسائل مراجع، ج 1، م 323؛ وحید، توضیح‏المسائل، م 329؛ نورى، توضیح‏المسائل، م 324؛ دفتر: خامنه‏اى.