کسی که با حالت جنب بیدار می شود می تواند غسل را به تاخیر بیاندازد و تیمم کند؟

همه مراجع: اگر نماز خود را به تأخیر اندازد، تا جایى که وقت تنگ شود، گناه کرده است. در این صورت باید تیمم کند و نماز خود را بخواند و نماز او صحیح است.[1]

______________

[1]  العروه الوثقى، فصل فى التیمم، م 26.

دکمه بازگشت به بالا