همه مراجع: اگر باعث هتک و بى‏حرمتى نشود، اشکال ندارد.[1]

_____________________

[1]  دفتر: همه مراجع.