همه مراجع (به جز بهجت، تبریزى و وحید): اگر در بین نماز بفهمد، باید آن را بلافاصله بپوشاند و نمازش صحیح است؛ به شرط آنکه پوشاندن زیاد طول نکشد.

اگر بعد از نماز بفهمد، نمازش صحیح است.[1]

آیات عظام بهجت و وحید: اگر در بین نماز بفهمد، باید آن را بلافاصله بپوشاند و بنابر احتیاط واجب نماز را تمام کند و دوباره بخواند. و اگر بعد از نماز بفهمد، نمازش صحیح است.[2]

آیهاللَّه تبریزى: اگر در بین نماز بفهمد، نمازش باطل است و اگر بعد از نماز بفهمد، نمازش صحیح است.[3]

______________________________

[1] توضیح‏المسائل مراجع، م 792؛ خامنه‏اى، اجوبه الاستفتاءات، س 432 و نورى، توضیح‏المسائل، م 793.

[2]  توضیح‏المسائل، م 798 و بهجت، توضیح‏المسائل، م 665.

[3] توضیح‏المسائل مراجع، م 792.