Ultimate magazine theme for WordPress.

خواندن نماز با مانتو و روسری چه حکمی دارد؟

همه مراجع: اگر مقدار واجب پوشش و شرایط لباس نمازگزار در آن رعایت شود، اشکال ندارد؛ هر چند نماز با چادر براى رعایت پوشش در نماز، آسان‏تر و بهتر است.[1]

تبصره. مقدار واجب پوشش براى زن در حال نماز، پوشاندن تمام بدن حتى موى سر به جز صورت (به مقدارى که در وضو شسته مى‏شود) و دست‏ها تا مچ و پاها تا مچ است. اما براى آنکه یقین کند مقدار واجب را پوشانده است، باید[2] مقدارى از اطراف صورت و قدرى پایین‏تر از مچ را هم بپوشاند.

_________________

[1]  توضیح‏المسائل مراجع، م 897.

[2]  آیت‏اللّه مکارم احتیاط واجب دارند.