Ultimate magazine theme for WordPress.

آیا محل ایستادن خانم ها در نماز باید عقب تر از مردها باشد؟

آیات عظام امام، بهجت، صافى و نورى: خیر، اگر جلوتر از مرد هم بایستد اشکال ندارد؛ ولى بهتر است زن عقب‏تر از مرد بایستد.[1]

آیهاللَّه تبریزى: باید حداقل بین زن و مرد یک وجب فاصله باشد و با رعایت فاصله، اگر زن هم جلوتر بایستد، نمازش صحیح است.[2]

آیهاللَّه خامنه ‏اى: بنا بر احتیاط واجب باید حداقل بین زن و مرد یک وجب فاصله باشد و با رعایت فاصله، اگر زن هم جلوتر بایستد، نمازش صحیح است.[3]

آیات عظام فاضل و مکارم: زن باید عقب‏تر از مرد بایستد؛ وگرنه نماز او باطل است و فرقى بین محرم و نامحرم نیست.[4]

آیهاللَّه سیستانى: بنابر احتیاط لازم، زن باید عقب‏تر از مرد بایستد و فرقى بین محرم و نامحرم نیست.[5]

آیهاللَّه وحید: باید بین مرد و زن در حال نماز، حداقل یک وجب فاصله باشد؛ ولى اگر زن برابر مرد یا جلوتر- در کمتر از فاصله‏اى که ذکر شد- بایستد و هر دو با هم وارد نماز شوند، باید نماز را دوباره بخوانند.[6]

____________

[1] ( 4). توضیح‏المسائل مراجع، م 886 و نورى، توضیح‏المسائل، م 9- 887.

[2] ( 5). توضیح‏المسائل مراجع، م 886.

[3] ( 6). توضیح‏المسائل مراجع، م 886 و خامنه‏اى، اجوبه الاستفتاءات، س 374.

[4] ( 1). توضیح‏المسائل مراجع، م 886.

[5] ( 2). توضیح‏المسائل مراجع، م 886.

[6] ( 3). وحید، توضیح‏المسائل، م 895- 896.