همه مراجع: اگر از حال نمازگزار خارج نشود، نمازش باطل نیست و ذکرى را که در حال حرکت گفته‏است- بنابر احتیاط واجب- دوباره در حال آرامش بدن تکرار کند.[1]

تبصره. تکرار ذکر به نظر آیهاللَّه سیستانى، تبریزى و وحید، بنابر احتیاط مستحب است.

____________

[1] توضیح‏المسائل مراجع، م 968؛ نورى، توضیح‏المسائل، م 965 و وحید، توضیح‏المسائل، م 977.