همه مراجع: براى این گونه افراد، نماز تمام و روزه صحیح است.[1]

تبصره. در صورتى که از ابتدا به طور جدّ، قصد ماندن ده روز داشته باشند و بعد از خواندن یک نماز چهار رکعتى، به دلیلى تصمیم بر بازگشت به وطن بگیرند؛ نماز و روزه آنها در محل تحصیل کامل خواهد بود.

_______________

[1]  توضیح المسائل مراجع، م 1335.