کسى که اقساط بلند مدت دارد، آیا مى‏تواند همه بدهى خود را از درآمد سال خمسى کم کند؟

[ad_1]

امام، مکارم، نورى و سیستانى: خیر، تنها قسطهایى که در آن سال باید بپردازد، جزء مخارج آن سال شمرده مى‏شود.امام، استفتاءات، ج 1، س 167؛ نورى، توضیح‏المسائل، م 1782 و استفتاءات، ج 2، س 332؛ سیستانى، توضیح‏المسائل، م 1756؛ مکارم، توضیح‏المسائل، م 1514.
فاضل، خامنه‏اى، صافى، بهجت و تبریزى: خیر، تنها قسطهایى که در آن سال پرداخته مى‏شود – در صورت پرداخت بدهى – جزء مخارج آن شمرده مى‏شود و از درآمد سال کسر مى‏گردد.فاضل، جامع‏المسائل، ج 1، س 845؛ خامنه‏اى، اجوبه، س 868؛ صافى، جامع‏الاحکام، ج 1، س 729 و 730؛ بهجت، توضیح‏المسائل، م 1406، 1407؛ تبریزى، استفتاءات، س 875.
[ad_2]

دکمه بازگشت به بالا