اعجاز قرآن را با چه دلیلى مى‏توان اثبات کرد؟…

[ad_1]

بعضى از جنبه‏هاى اعجاز قرآن عبارت است از:
1. اعجاز ادبى؛ قرآنکه برجسته‏ترین ادیبان عرب را سخت شگفت‏زده ساخته است و سرسخت‏ترین دشمنان پیامبر (مانند ولید) بر فرابشرى بودن اسلوب زیبا و ترکیب بدیع آهنگ بى‏نظیر قرآن اعتراف کرده‏اند.
«آربرى» (Arberry.J.A) در این زمینه مى‏گوید: «قرآن آهنگ و موسیقى دلنشینى دارد که عرب پیش از قرآن هرگز با چنین آهنگى آشنا نبوده است». همو گوید: «از قرآن ترجمه‏هاى بسیار زیادى انجام شده و هریک پس از چند روزى به کهنگى و فرسودگى گراییده است؛ اما قرآن هم چنان بر فراز اعصار با طراوت و تازگى برقرار مانده است. آیا این خود نشانه الهى بودن آن نیست؟»
2. اعجاز دانشى؛ یا رازهاى دانشى نهفته در قرآن، اقیانوس بیکرانى از دانش‏هاى کیهان شناختى، آدم شناختى، تاریخ، نجوم، جنین شناسى و… است که دانشمندان شرق و غرب را به تحقیقات زیادى واداشته و سخت آنان را به حیرت افکنده است. در این زمینه هزاران کتاب و مقاله از سوى دانشمندان در رشته‏هاى مختلف علوم به نگارش درآمده و همه از عظمت قرآن و تطبیق آیات آن با جدیدترین رهیافت‏هاى دانش بشرى سخن گفته‏اند. «موریس بوکاى» (Maurice,Bucaille) در کتاب مقایسه‏اى میان تورات، انجیل و قرآن و دانش مى‏گوید: «چگونه مى‏توان از تطبیق قرآن با جدیدترین فرآورده‏ها دانشى بشر در شگفتى فرو نرفت و آن را اعجاز به حساب نیاورد».
3. اعجاز در پیشگویى‏هاى تاریخى؛ مانند: غلبه روم بر ایران.
4. اعجاز در بیان رخدادهاى تاریخى پیشین؛ و … . براى آگاهى بیشتر در این زمینه ر . ک:
الف. مطهرى، مرتضى، وحى و نبوت؛
ب. طباطبایى، سیدمحمدحسین، تفسیر المیزان، ج 1؛
پ. توسلیان، سید مرتضى، عظمت قرآن؛
ت. جمعى از نویسندگان «درراه حق»، درسهایى پیرامون شناخت قرآن؛
ث. گرامى، محمد على، درباره شناخت قرآن؛
ج. حجازى، فخرالدین، پژوهشى پیرامون قرآن و پیامبر؛
ح. مکارم شیرازى، ناصر، قرآن و آخرین پیامبر؛
خ. بوکاى، موریس، مقایسه‏اى میان تورات، انجیل، قرآن و دانش.
[ad_2]

دکمه بازگشت به بالا