آیا سوغاتى خمس دارد؟

[ad_1]

امام، خامنه‏اى و نورى: خیر، خمس ندارد.توضیح‏المسائل مراجع، م 1753؛ خامنه‏اى، اجوبه، س‏850؛ نورى، توضیح‏المسائل، م 1749.
تبریزى، سیستانى، صافى، مکارم، بهجت، فاضل و وحید: چنانچه تا قبل از سال خمسى استفاده شود، خمس ندارد.توضیح‏المسائل مراجع، م 1753؛ وحید، توضیح‏المسائل، م 1761.
تبصره. سوغاتى حکم هدیه را دارد.
[ad_2]

دکمه بازگشت به بالا