آیا به پول فروش ماشین خمس تعلق مى‏گیرد؟

[ad_1]

امام: پول فروش اتومبیل اول فوراً خمس دارد؛ مگر آنکه با اتومبیل جدید معاوضه کنید.امام، استفتاءات، ج 1، س 72، 74، 173.
همه (به جز امام): اگر اتومبیل جدید مورد نیاز و در شأن شما باشد، خمس ندارد.فاضل، جامع‏المسائل، ج 1، س 701؛ نورى، استفتاءات، ج 2، س 342 و ج 1، س 265؛ تبریزى، استفتاءات، س 890؛ صافى، جامع‏الاحکام، ج 1، س 714؛ سیستانى، منهاج‏الصالحین، ج 1، م 1223؛ خامنه‏اى، اجوبه، س 886؛ مکارم، استفتاءات، ج 1، س 314؛ وحید، توضیح‏المسائل، م 1778؛ دفتر بهجت.

تبصره 1. فرض مسأله جایى است که تا پیش از رسیدن سال خمسى با پول فروش، اتومبیل جدید تهیه کرده است و چنانچه این پول تا سر سال خمسى باقى بماند، حکم سؤال پول فروش منزل را پیدا مى‏کند.
تبصره 2. هر چند در کلام برخى از مراجع، سخن از غیرماشین است؛ ولى تفاوتى بین آن و سایر وسایل مورد نیاز در این جهت نیست.
[ad_2]

دکمه بازگشت به بالا