کسى که بدون اجازه مجتهد خمس را در کار خیرى صرف کند، چه تکلیفى دارد؟

[ad_1]

همه: باید به مرجع تقلیدش یا نماینده او، تذکر دهد تا اگر مصلحت دید، ذمه‏اش را برى نماید.توضیح‏المسائل مراجع، م 1834؛ نورى، توضیح‏المسائل، م 1830؛ وحید، توضیح‏المسائل، م 1843.

تبصره. از آنجا که خمس و سهم امام امرش با مجتهد جامع شرایط است، دانش و جهل در آن تاثیرى ندارد و باید آن را به او تسلیم کند و در صورتى که بدون اجازه او مصرف نموده، باید مسأله را با او در میان بگذارد.
[ad_2]

دکمه بازگشت به بالا