آیا تفکر هم ریشه در روح دارد یعنی ما وقتی فکر می کنیم به همه چیز فکر می کنیم و مکان و موقعیت خاصی نمی خواهد و آیا می توان گفت که تفکر همان روح است؟

[ad_1]

اندیشه، اندیشیدن (تفکر) به طور کامل ریشه در روح آدم دارد. جسم آدم و دستگاه عصبی او، پدیده ای مادی است و موجودات مادی مرکب و منقسم به اجزای گوناگونند که این اجزاء مادی، بدون در نظر گرفتن وساطت عنصری فرامادی از هم می گسلند و هیچ گاه توانائی در کنار هم قرار گرفتن و پدید آوردن یک موجود واحد را ندارند. از طرف دیگر این اجزاء مادی دارای احکامی مثل قبول اشاره حسی، تجزیه و تغییر و… هستند که دانش و اندیشه فاقد آنها است. بنابراین هیچ اندامی از پیکر آدمی جای دانش نیست زیرا خصوصیات دانش و ویژگی های جسم باهم کاملا متفاوتند. (ر.ک: دروس معرفت نفس، آیه الله حسن زاده آملی، ص 169 به بعد) پس تفکر ریشه در موجودی غیر مادی (روح) دارد اگر چه دستگاه عصبی و مغز آدم ابزار روح برای کسب دانش هستند. اما در آدم، اندیشدن و اندیشه در مکان و موقعیت خاص صورت می پذیرد زیرا نفس آدم به خاطر نیاز به استکمال، در قالب بدن جلوه گر شده است تا در دنیا مادی به کمالات جدید دست پیدا کند و نیروهای بالقوه خود را شکوفا و بالفعل کند. پیداست که اندیشیدن یکی از کارهای نفس است و وقتی نفس آدم در کالبد مادی خویش و در دنیا مادی جلوه گر شده است باید از دریچه زمان و مکان به اشیاء بنگرد زیرا زمان و مکان عنصر ذاتی دنیا است و ممکن است بگوئیم تفکر و اندیشه و دانش همان روح است و این نظریه بر اساس اتحاد عاقل (روح) و معقول (دانش و اندیشه) معنا پیدا می کند و اثبات این نظریه نیازمند بحثی طولانی است.(ر.ک: کتاب دروس اتحاد عقل و معقول، آیت الله حسن زاده آملی)
[ad_2]

دکمه بازگشت به بالا