در صورتی که احتمال دهم که فتوا مرجع تقلیدم تغییر کرده، تکلیفم چیست؟

توضیح المسائل

 (مسأله6) تا انسان یقین نکند1 که فتوای مجتهد عوض شده است می تواند به آنچه در رساله نوشته شده عمل نماید، و اگر احتمال دهد که فتوای او عوض شده جستجو لازم نیست 2.

این مسأله در رساله آیت الله سبحانی نیست.

1- مظاهری: اطمینان نکند…

2-تبریزی:و همچنین است اگر احتمال دهد مجتهدی راکه از او تقلید می کرده ،در حال حاضر شرائط تقلید را ندارد.

بهجت:ولی اگر بعدأ معلوم شود که فتوایش عوض شده بود باید نسبت به گذشته به وظیفه عمل نماید.

* * * * *

مکارم:مسأله-اگر احتمال دهدفتوای مجتهد عوض شده می تواند به فتوای سابق عمل کند و جستجو لازم نیست .

زنجانی:مسأله –اگر انسان احتمال عقلایی بدهد که فتوای مجتهد عوض شده است و تحقیق کردن برای او حرجی نباشد -کار حرجی : کاری است که به قدری مشقت دارد که معمول مردم در امور خود آن را متحمل نمی شوند – لازم است تحقیق کند، و در زمان تحقیق می تواند به فتوای سابق عمل کند،به شرط آنکه در اولین زمان ممکن اقدام به تحقیق کرده  باشد؛  ولی اگربدون عذر تحقیق را تأخیر انداخته در زمان تحقیق باید احتیاط کند.

منبع: توضیح المسائل مراجع

دکمه بازگشت به بالا