آیا می شود در مساله ای که مرجع تقلیدم فتوا داده به مرجع تقلید دیگر رجوع کنم؟

توضیح المسائل

(مسأله 8)اگر مجتهد اعلم بعد از آن که در مسأله ای فتوا داده 1احتیاط کند مثلأ بفرماید :ظرف نجس را که یک مرتبه در آب کر بشویند پاک می شود ، اگر چه احتیاط آن است که سه مرتبه بشویند مقلد او نمی تواند در آن مسأله به فتوای مجتهد دیگر رفتار کند 2،بلکه باید یا به فتوی عمل کند ، یا به احتیاط بعد از فتوی که آن را احتیاط مستحبّ می گویند عمل نماید 3، مگر آنکه فتوای آن مجتهد  نزدیکتر به احتیاط باشد.

این مسأله در رساله آیات عظام : فاضل و سبحانی نیست .

1-خوئی، تبریزی ، سیستانی: یا پیش از آن …

2-گلپایگانی:مقلّد اومی تواند در آن مسأله به فتوای او عمل کند و یک مرتبه بشوید و می تواند به فتوای مجتهدی که سه مرتبه شستن را لازم می داندرفتار کند و به عنوان احتیاط سه مرتبه بشوید.[پایان مسأله]

خوئی ،تبریزی ،سیستانی:مقلد او می تواند عمل به این احتیاط را ترک کند و این را احتیاط مستحبّ می گویند. [پایان مسأله]

3-بهجت: [پایان مسأله] .

 مکارم، زنجانی:رجوع کنید به ذیل مسأله 7.

* * * * *

وحید:مسأله –اگر مجتهد اعلم بعد از آن که در مسأله فتوا داده یا قبل از فتوی احتیاط کند – مثلاً بفرماید: ظرف نجس را [که] یک مرتبه در آب کر بشویند پاک می شود، اگرچه احتیاط آن است که سه مرتبه بشویند – مقلد او می تواند عمل به آن احتیاط را که احتیاط مستحب گویند ترک کند.

صافی:مسأله – اگر مجتهد اعلم بعد از بیان فتوا در مسأله ای احتیاط کند ، مثلأ بفرماید : یک مرتبه تسبیحات خواندن در رکعت سوم و چهارم کفایت می کند اگر چه احتیاط این است که سه مرتبه بخوانند، مقلّد می تواند به خواندن یک مرتبه اکتفا کند و می تواند رعایت احتیاط نموده ، سه مرتبه بخواند واین احتیاط را احتیاط مستحب گویند.

مظاهری:مسأله – اگر مجتهد اعلم بعد از آن که در مسأله ای فتوی داده احتیاط کند مقلد او نمی تواند در آن مسأله به فتوای مجتهد دیگر رفتار کند بلکه باید به فتوا عمل کند یا به احتیاط بعد از فتوا که آن را احتیاط مستحب می گویند.

منبع: توضیح المسائل مراجع

دکمه بازگشت به بالا